Aktuality
close.png, 1,5kB

Dnes 10.9.2019 definitivně sněmovna schválila nový zákon o znalcích.

Vážené kolegyně a kolegové,
dnes sněmovna schválila zákon o znalcích, odmítnutý senátem. Po podpisu prezidenta ČR vstoupí v platnost. Jedná se o rozsáhlé změny, během podzimu uspořádáme školení, zaměřené na nové změny. Od r. 2021 se tedy máme na co "těšit".
Ve shodě zde hlasovalo hnutí ANO a Piráti, zbytek hlasů dodala ČSSD.

Členům připomínáme povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2019

Výzva pro členy našeho spolku - příspěvky na rok 2019 jsou ve výši 1 000,- Kč na NOVÝ účet 115-3720500277/0100, a to v termínu do 31.3.2019.
Variabilním symbolem je ideálně Vaše telefonní číslo na mobil pro případ, že by nebylo možné identifikovat platbu.
Děkuji.
Za výbor spolku Zd. Miller (602 433 451)

časopis Oceňování (vyhledávání)

Spolek soudních znalců České republiky


Vyhledávání výrazu 'časopis Oceňování':

 Časopis   Oceňování   Časopis   Oceňování  je recenzovaný vědecký  časopis  Vysoké školy ekonomické – Institutu  oceňování  majetku.Cílem tohoto  časopis u je napomáhat ke zkvalitnění teorie  oceňování  a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi. Vydavatel - Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut  oceňování  majetku – znalecký ústav  Časopis  Soudní inženýrství  Časopis  Soudní inženýrství vydává Ústave soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Pracovní verze návrhů českých oceňovacích standardů Pracovní verze návrhů českých oceňovacích standardů, vypracované Institutem  oceňování  majetku. K dispozici je možnost stažení návrhů tří standardů pro  oceňování  - podniků, nemovitostí a nehmotného majetku. Doporučuji. Vybraný okruh dotazů k programu NemKalk 7 http://www.nemkalk.cz   1) Co je to NemKalk 7 ? Program NemKalk 7 je univerzální nástroj pro snadnou a rychlou tvorbu znaleckých posudků podle vyhlášek č. 182/1988 Sb. až po vyhlášku aktuální, obecné metodiky tržního  oceňování  (i s obvyklým nájemným) a postupů  oceňování  podle ÚZSVM. 2) Je NemKalk 7 propojen se systémem Registr nemovitostí ? Ano je. V praxi to znamená, že po přihlášení a po vložení id objektu je možné přenést data z Registru nemovitostí do znaleckého posudku automaticky bez nutnosti zázahu uživatele. 3) Lze NemKalk 7 propojit i s jinými zdroji dat ? Ano, v současné době lze automaticky načítat nabídková data (nabídkovou cenu, výměry, popisy, fotografie nemovitostí, atd. ) i z našich největších realitních serverů. Množinu těchto realitních serverů lze podle návrhů uživatelů případně dále rozšířit. 4) Lze rozšířit NemKalk 7 a Registr nemovitostí o další druhy záznamů (např. lesní porosty) ? Ano, ale v tomto případě je třeba ve spolupráci se znalci v příslušném oboru provést odbornou analýzu a nalézt optimální množinu údajů, které budou v Registru nemovitostí uchovávány. 5) Lze při práci s NemKalk 7 využít i nástroje MS Excel a MS Word ? Ano, formou propojení objektů lze do posudku snadno vložit libovolný objekt MS Excel a MS Word. To tedy znamená, že při tvorbě posudku můžete využít i vlastní tabulkové výpočty, grafy, prezentace, atd. 6) Reagují tvůrci programu NemKalk 7 na připomínky uživatelů ? Ano, tuto spolupráci s uživateli vítáme a zajímavé a podnětné připomínky se snažíme zpracovat v maximální míře. 7) Jaké jsou výhody použití programu NemKalk 7 oproti ostatním konkurenční produktům ? - za danou cenu systém obsahuje více oceňovacích metodik (úřední  oceňování  od vyhlášky č. 182/1988 Sb., tržní  oceňování , obvyké nájemné,  oceňování  dle ÚZSVM) - obsahuje propojení na Registr nemovitostí (databázi realizovaných cen) a na největší nabídkové realitní servery - umožňuje spolupráci s programem MS Excel a MS Word (využití tabulkových výpočtů, grafů, prezentací, atd.) - obsahuje integrovanou databázi map katastrálních území - posudky jsou snadno čitelné i pro laiky, všechny výpočty jsou jasně popsány 8) Je použití NemKalk 7 zpoplatněno ? Ano, formou roční licence. Při dlouhodobém používání lze využít zákaznickou slevu až 20 %. Ocenění pro SPÚ ČR Diskusní a informační blok je určen výhradně pro znalce, spolupracující pro Státní pozemkový úřad ČR. Otevřen bude po 15.říjnu 2013 bude sloužit pro odbornou spolupráci a sjednocení problematiky  oceňování  pozemků v úrovni ceny obvyklé, nikoliv tedy ceny zjištěné dle prováděcího předpisu zákona č.151/1997 Sb. Informace o spolku, kontakt na výbor spolku, redakční rada webu Dobrý den vážený návštěvníku našich webových stránek,               Dovolte mi, abych Vás jménem výboru Spolku soudních znalců České republiky (vzniklý z původních členů Komory soudních znalců, o.s. – sekce stavebnictví, region Ještěd) jednak pozdravil a seznámil Vás se záměrem našich www stránek, které jste právě otevřeli. Máme z toho upřímnou radost a děkujeme Vám za Váš zájem. Chtěl bych Vám sdělit, co lze od jejich obsahu očekávat. Ing. Zdeněk Tomíček - předseda výboru spolku.   Název: Spolek soudních znalců České republiky, se sídlem Údolní 422/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec IČO: 04619251 Právní forma: Spolek Datum vzniku:24.12.2015 (původní sekce KSZ ČR fungovala od 4. května 1990) Historie: Původní Sekce region Ještěd vznikla v roce 1990 ustavující Valnou hromadou. Byla samostatnou organizační složkou Komory soudních znalců ČR a jejími členy byli znalci z okresů Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec a částečně z okresu Děčín. Hlavní zaměření našich členů je v oblasti  oceňování  nemovitostí popřípadě v oblasti stavebnictví. V ostatních oborech a odvětvích byla organizace znalců zajišťována celostátně. Od svého vzniku bylo zájmem všech dosavadních výborů hájit zájmy svých členů a rozvíjet jejich odbornou způsobilost. V roce 2015 byla činnost sekce ukončena a byla zřízena následnická organizace - Spolek soudních znalců České republiky   Posláním spolku   podpora, ochrana a zvyšování profesionální úrovně svých členů pro výkon znalecké činnosti zastupování zájmů svých členů vůči státním orgánům a dalším organizacím a spolupráce s těmito orgány a organizacemi dbá na řádný výkon činnosti svých členů, na jejich profesionální a etickou úroveň dohlíží na dodržování etického kodexu schváleného valnou hromadou spolku shromažďování a šíření poznatků ze znalecké činnosti pro potřebu svých členů přenášení poznatků z odborných seminářů z oblasti  oceňování  do výkonu znalecké činnosti členů spolku sjednocování odborných stanovisek svých členů formou odborných diskuzí usměrňuje činnost svých členů v souladu s právními normami platnými v ČR v oblasti znalecké činnosti zajišťovat svým členům metodické, poradenské a konzultační služby spolupráce s orgány státní správy při tvorbě závazných právních předpisů v oblasti znalecké činnosti poskytování základních informací o činnosti svých členů zabezpečuje spolupráci s jinými znaleckými institucemi   Podmínky členství: Členem Spolku soudních znalců České republiky se může stát každý znalec, jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Přihlášku znalec podává příslušné sekci podle svého oboru a specializace, případně podle místa svého působení. V případě zájmu o členství, zde si prosím stáhněte formulář registrační karty ve formátu PDF. Vyplněné evidenční karty zašlete 2x na adresu předsedy sekce. Sekce Vám zašle další informace a složenku (případně č.bank.účtu) na úhradu členských příspěvků. Členské příspěvky byly poslední valnou hromadou stanoveny na 1000,- Kč/rok . Spolek soudních znalců České republiky Vítejte na webu Spolku soudních znalců České republiky. Hlavním posláním portálu je zvyšování kvality odborné informovanosti soudních znalců, najdete zde kontakty na soudní znalce a informace pro laickou i odbornou veřejnost. Část určená členům je dostupná pouze po přihlášení. Sdružujeme znalce zejména ze dvou oblastí -  oceňování  nemovitostí a odborníky z problematiky stavebnictví. Územně pokrývá Liberecký kraj a severní část Ústeckého kraje - Šluknovský výběžek. Na stránce "Kontakty na členy" naleznete mimo adres, e-mailů a telefonů také rozšířené  profily jednotlivých znalců včetně dalších služeb, které jako odborníci poskytují.   Za provoz webových stránek zodpovídá redakční rada, kterou tvoří výbor sekce. Máme zájem o spolupráci s veřejností, proto nás veřejnost může kontaktovat svými dotazy či náměty zde, odborná veřejnost má stejnou možnost zde. Ocenění pozemku dle cenové mapy Mám na věc trochu jiný názor než kolega Bartoš. přesné znění části zák.151/1997 Sb: ..... "§ 9 Členění pozemků (1) Pro účely  oceňování  se pozemky člení na a) stavební pozemky, kterými jsou 1. nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím22), regulačním plánem23), veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí24), nebo územním souhlasem25) určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění," ..... POZOR : to že pozemek zahrady se v územním plánu nachází v zastavitelné ploše ještě neznamená, že se jedná o stavební pozemek. Definice stavebního pozemku zákona o  oceňování  majetku dle § 9 odst.(1)a 1. je rozšířená definice stavebního pozemku ve stavebním zákonu č.183/2006 Sb. A zastavitelná plocha není ještě stavební pozemek, tedy vymezený a určený k umístění stavby. Závěr: Pozemek zahrady ve funkčním celku u RD jiného vlastníka skutečně nelze ocenit dle platné cenové mapy, ale pouze dle § 32 příslušné prováděcí vyhlášky zákona č.151/1997 Sb. Bohužel, např. při prodeji vlastníku zahrady vlastníku RD ocením dle § 32 vyhlášky a druhý den, kdy se vlastník RD a pozemku stane i vlastníkem zahrady musím stejný pozemek ocenit dle cenové mapy. Nemá žádný smysl zde hledat nějakou logiku či vazbu k trhu s nemovitostmi. Mimo jiné i proto např. mezinárodní oceňovací standardy zařazují ocenění dle zákona č.151/157 Sb. do standardu č.2, tedy netržní typ ocenění. Josef Slavíček Dobrý den kolegové, Diskutovaný problém ještě rozšiřuji o rozdíl mezi funkčním celkem a jednotným funkčním celkem. Zároveň připojuji vyjádření paní ing. Scholzové k dotazům na toto téma. Předem děkuji za názory a příspěvky Zdeněk Tomíček Dotaz na ing. Scholzovou: Dobrý den paní inženýrko, Dovoluji si na Vás obrátit s odborným dotazem, který se týká ocenění pozemků, který vyplynul z diskuse znalců v Libereckém kraji. Problém se týká ocenění pozemku v Praze. Předpoklad: 1. Jedná se o pozemek v obci, která má cenovou mapu a oceňovaný pozemek je ve skupině s vyznačenou cenou. 2. Pozemek je dle skutečnosti zahradou u rodinného domu. Přístup na pozemek je pouze přes zastavěný pozemek s rodinným domem. 3. Stavební pozemek a zahrada nemají stejného vlastníka. 4. Dle § 27 se oceňují stavební pozemky podle cenové mapy. Zdůrazňuji stavební pozemky, které jsou specifikovány v zákoně 151/1997 Sb., v § 9 - členění pozemků. V tomto § jsou stavebními pozemky kromě jiných podle písmena a) odstavec 2 pozemky charakteru zahrady a ostatní ploch, které tvoří Jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v KN v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří a jsou ve vlastnictví stejného subjektu. Dotaz k problematice: Pokud není pozemek v souladu s § 9 zákona stavebním pozemkem (není splněno vlastnictví), oceňuje se pozemek dle § 27 vyhlášky. Předem děkuji za odpověď. Zdeněk Tomíček Předseda sekce KSZ Region Ještěd Liberec Odpověď: Podle stavebního zákona v zastavěném území obce mohou být pouze zastavěné pozemky a zastavitelné plochy. Jsou to tedy pozemky, na kterých lze umístit stavbu, pokud tam už nestojí. pokud by pozemek nebyl v cenové mapě, oceňoval by se jako funkční celek podle § 32/2. Ocenění je stejné jako u JFC, má stejné využití. Podle ustanovení § 9 zákona o  oceňování  majetku se pozemek ocení násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec. Znalci nepřísluší rozhodovat o tom, zda obec zahrnula pozemek do cenové mapy oprávněně či neoprávněně. Toto rozhodování přísluší pouze obci a proto při pochybnostech o oprávněnosti zařazení pozemku do cenové mapy obce musí znalec postupovat podle § 27 odst. 4 vyhlášky. S pozdravem Ing. Vlasta Scholzová vedoucí oddělení Legislativa a metodika  oceňování  majetku Znalec Ing. Zdeněk Miller Mlýnská 46 466 02 Jablonec n.N.okres Jablonec n.N.telefon: 483 71 33 22, 602 433 451e-mail: z.miller@volny.czZnalec pro základní obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady specializace: nemovitosti doplňující informace: -  oceňování  dle cenového předpisu (administrativní ceny, ceny obvyklé), -  oceňování  pro bankovní účely - požárně technické zprávy - instruktor potápění Kontakt Ing. Zdeněk MILLER Mlýnská 46 466 02 Jablonec nad Nisou Tel: +420 483 71 33 22 GSM: +420 602 433 451 Email: z.miller@volny.cz www.millerovi.cz Znalec Ing. Radim Alexa Nový Domov 175471 24 Mimoňokres Česká Lípatelefon: 608357376e-mail: viaralsko@gmx.comznalec v oboru : ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, stavby obytné a stavby průmyslové Činnosti:  oceňování  dle cenového předpisu, pro účely vkladu majetku do obchodních společností,  oceňování  pro bankovní účely (Česká spořitelna) Komunikace: anglicky, francouzsky, rusky Kontaktní adresa : Nový Domov 175, Mimoň 471 24 e-mail:viaralsko@gmx.com, +420608357376 Znalec Bohumil Horák Skalická 740 473 01 Nový Borokres Česká Lípatelefon: 487 726 498 - privat, 487 752 723 - kancelář, 605 260 725 - mobile-mail: bohumil.horak@tiscali.czBohumil Horák obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady, spec. nemovitosti doplňující informace:  oceňování  dle cenového předpisu (administrativní ceny, ceny obvyklé), dále pro účely vkladu majetku do obchodních společností,  oceňování  pro bankovní účely. Kontakt: Bohumil Horák pracoviště: Žižkova 434 473 01 Nový Bor Tel: +420 487 752 723 GSM: +420 605 260 725 Email: bohumil.horak@tiscali.cz Znalec Ing. Zdeněk Novák Pražského Povstání 22 466 04 Jablonec n.N.okres Jablonec n.N.telefon: 483705527 608169909e-mail: znjbc@centrum.czIng. Zdeněk Novák Znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti a odhadce nemovitého majektu Doplňující informace:  Oceňování  nemovitostí pro potřeby státních orgánů včetně finančních úřadů, pro potřeby soudů, notářů i občanů.  Oceňování  nemovitostí pro bankovní účely. Adresa: Pražského povstání 22, 466 04 Jablonec nad Nisou tel: 608 169 909, 483 705 527 e-mail: znjbc@centrum.cz Znalec Ing. Zdeněk Nosek Na Svahu 176 460 01 Liberecokres Liberectelefon: 485101668 608320120e-mail: info@realservis.coming.Zdeněk Nosek Znalec pro základní obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady nemovitostí specializace: stavebnictví-stavby obytné doplňující informace:  oceňování  dle cenového předpisu (administrativní ceny, ceny obvyklé), dále pro účely vkladu majetku do obchodních společností,  oceňování  pro bankovní účely (Česká spořitelna a.s., Živnostenská banka, GE Money bank a.s., HVB bank a.s.) Kontakt Ing. Zdeněk Nosek RealServis N&Z, spol. s r.o. Na Svahu 176 460 01 Liberec 2 Tel: +420 485 101 668 GSM: +420 608 320 120 Email: info@realservis.com Znalec Ing. Petr Parma Dolení Paseky 74 463 43 Světlá pod Ještědemokres Liberectelefon: 737 714 520e-mail: posudky@petrparma.czKomplexní nabídka služeb z oblasti  oceňování  a znaleckých posudků - www.petrparma.cz Znalec Ing. Jan Vojta U vodárny 778 473 01 Nový Borokres Česká Lípatelefon: 487727978 602456597 mail - vojta.stavebni@seznam.cze-mail: vojta.stavebni@seznam.czznalec v oboru - ekonomika -  oceňování  nemovitostí,včetně tržních odhadů Znalec Miloš Hraba Letná 511 460 01 Liberec 12okres Liberectelefon: 485123503 602878938e-mail: hraba-odhady@volny.czMiloš Hraba znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti doplňující informace: též odhadce majetku,  oceňování  pro bankovní účely (většina větších bank) Kontakt: Miloš Hraba Letná 511 460 01 Liberec 12 tel./Fax: 485 123 503 mobil: 602 878 938 e-mail: hraba-odhady@volny.cz Znalec Vladimír Jakoubě 1.máje 4378/37 466 04 Jablonec n.N.okres Jablonec n.N.telefon: 483705711 723243817e-mail: v.jakoube@volny.czJakoubě Vladimír znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti doplňující informace: odhadce majetku,  oceňování  pro bankovní účely pro většinu bank, pro potřeby FÚ, obvyklé ceny pro potřeby vypořádání SJM, dědictví a pod., stanovení ceny obvyklé dle §196a ObchZ, vklady do základního kapitálu dle § 59 ObchZ. Kontakt: Jakoubě Vladimír 1. máje 37/4378 466 04 Jablonec nad Nisou tel. 723 243 817, 483 705 711 e-mail: v.jakoube@volny.cz
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.177