Spolek soudních znalců České republiky


Vyhledávání výrazu 'Pozemek určeny k individualni rekreaci':

Ocenění pozem k u dle cenové mapy Mám na věc trochu jiný názor než  k olega Bartoš. přesné znění části zá k .151/1997 Sb: ..... "§ 9 Členění pozem k ů (1) Pro účely oceňování se pozem k y člení na a) stavební pozem k y,  k terými jsou 1. nezastavěné pozem k y evidované v  k atastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozem k ů,  k teré byly vydaným územním rozhodnutím22), regulačním plánem23), veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí24), nebo územním souhlasem25)  určeny   k  zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozem k u, je stavebním pozem k em pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému  k  zastavění," ..... POZOR : to že  pozemek  zahrady se v územním plánu nachází v zastavitelné ploše ještě neznamená, že se jedná o stavební  pozemek . Definice stavebního pozem k u zá k ona o oceňování majet k u dle § 9 odst.(1)a 1. je rozšířená definice stavebního pozem k u ve stavebním zá k onu č.183/2006 Sb. A zastavitelná plocha není ještě stavební  pozemek , tedy vymezený a určený  k  umístění stavby. Závěr:  Pozemek  zahrady ve fun k čním cel k u u RD jiného vlastní k a s k utečně nelze ocenit dle platné cenové mapy, ale pouze dle § 32 příslušné prováděcí vyhláš k y zá k ona č.151/1997 Sb. Bohužel, např. při prodeji vlastní k u zahrady vlastní k u RD ocením dle § 32 vyhláš k y a druhý den,  k dy se vlastní k  RD a pozem k u stane i vlastní k em zahrady musím stejný  pozemek  ocenit dle cenové mapy. Nemá žádný smysl zde hledat něja k ou logi k u či vazbu  k  trhu s nemovitostmi. Mimo jiné i proto např. mezinárodní oceňovací standardy zařazují ocenění dle zá k ona č.151/157 Sb. do standardu č.2, tedy netržní typ ocenění. Josef Slavíče k  Dobrý den  k olegové, dovoluji si se na vás obrátit s následujícím problémem při ocenění pozem k u. Předpo k lad a vstupní informace: 1. Jedná se o  pozemek  v obci,  k terá má cenovou mapu a oceňovaný  pozemek  je ve s k upině s vyznačenou cenou. 2.  Pozemek  je dle s k utečnosti zahradou u rodinného domu. Přístup na  pozemek  je pouze přes zastavěný  pozemek  s rodinným domem. 3. Stavební  pozemek  a zahrada nemají stejného vlastní k a. 4. Dle § 27 se oceňují stavební pozem k y podle cenové mapy. Zdůrazňuji stavební pozem k y,  k teré jsou specifi k ovány v zá k oně 151/1997 Sb., v § 9 - členění pozem k ů. V tomto § jsou stavebními pozem k y  k romě jiných podle písmena a) odstavec 2 pozem k y chara k teru zahrady a ostatní ploch,  k teré tvoří Jednotný fun k ční cele k  se stavbou a pozem k em evidovaným v  K N v druhu pozem k u zastavěná plocha a nádvoří a jsou ve vlastnictví stejného subje k tu. Dotaz  k  problematice: Po k ud není  pozemek  v souladu s § 9 zá k ona stavebním pozem k em (není splněno vlastnictví), oceňuje se  pozemek  dle § 27 vyhláš k y. Zdeně k  Tomíče k  Ocenění pozem k u podle cenové mapy.  Pozemek  zahrady není podle § 9 odst.1a)2 stavebním pozem k em (není splněno vlastnictví).  Pozemek  zahrady je podle § 9 odst.1a)1 stavebním nezastavěným pozem k em určeným  k  zastavění územním plánem. Z tohoto důvodu se ocení podle cenové mapy § 27. Zdeně k  Bartoš Dobrý den  k olegové, je vidět, že je potřeba se na problém podívat z nadhledu a s humorem. Protože si nemohu dovolit se řídit radou  k olegy Slavíč k a, ta k  se snažím se jednotlivými § pro k ousávat. Nevím jestli jsem ta k y nenarazil na paradoxní situaci a prosím o případné rozšíření mé nevědomosti. Po k ud budu vycházet s již citovaného § 9, zá k ona, ta k  v odstavci 3 je stavebním pozem k em: 3. pozem k y s k utečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v  k atastru nemovitostí. V tomto odstavci již není požadován jednotný fun k ční cele k . Z toho mi vyplývá, že v obci s cenovou mapou budu  pozemek , na  k terém je postavena nemovitost cizího vlastní k a oceňovat podle § 27.  Pozemek ,  k terý je ve fun k čním cel k u s touto nemovitostí (ne jednotný fun k ční cele k ) potom musím ocenit podle § 32, odstavec 2, protože se nejedná o stavební  pozemek  ve smyslu § 9, zá k ona 151/1997 Sb. Pomozte mi odhalit logi k u. Dí k  Zdeně k  Tomíče k  Narazila jsem na tuto situaci -  pozemek  veden v  K N v druhu trvalý travní porost je platným územním plánem obce vymezen ja k o plocha veřejného prostranství -  k omuni k ace.  Pozemek  je tedy určen územním plánem  k  zastavění inženýrs k ou stavbou § 9 odst. 4 vyhláš k y ve znění 199/2014. Ve vyhlášce ve znění 441/2013 do 1.10.2014 nebyl problém - tehdy § 9 odst. 3 ří k á "....... je cena určená podle § 4 vynásobená  k oeficientem 0,30.....". Ve znění od 1.10.2014 (199/2014) je vša k  v § 9 odst. 4 uvedeno ".......je cena určená podle § 4 odst. 1, vynásobená  k oeficientem 0,30.....". Tady nasává problém, že nelze použít § 4 odst. 3 a  pozemek  ocenit ja k o  k omuni k aci. Došla jsem  k  závěru, že při použití § 4 odst. 1 v indexu polohy dám druh hlavní stavby - inženýrs k é stavby, a  pozemek  ocením ta k to. Protože je mě trochu divné proč to bylo do novely vyhláš k y ta k to doplněno, prosím  k olegy,  k teří se s touto situací set k ali, o jejich názor ja k  tyto pozem k y ocenit. Trochu to postrádá logi k u, protože oceňujeme jina k , než  k dyby ta  k omuni k ace již existovala a popřípadě na ni bylo vydáno územní rozhodnutí. Iva Bry k narová i.bry k narova@seznam.cz Dobrý den  k olegové, Dis k utovaný problém ještě rozšiřuji o rozdíl mezi fun k čním cel k em a jednotným fun k čním cel k em. Zároveň připojuji vyjádření paní ing. Scholzové  k  dotazům na toto téma. Předem dě k uji za názory a příspěv k y Zdeně k  Tomíče k  Dotaz na ing. Scholzovou: Dobrý den paní inženýr k o, Dovoluji si na Vás obrátit s odborným dotazem,  k terý se tý k á ocenění pozem k ů,  k terý vyplynul z dis k use znalců v Liberec k ém  k raji. Problém se tý k á ocenění pozem k u v Praze. Předpo k lad: 1. Jedná se o  pozemek  v obci,  k terá má cenovou mapu a oceňovaný  pozemek  je ve s k upině s vyznačenou cenou. 2.  Pozemek  je dle s k utečnosti zahradou u rodinného domu. Přístup na  pozemek  je pouze přes zastavěný  pozemek  s rodinným domem. 3. Stavební  pozemek  a zahrada nemají stejného vlastní k a. 4. Dle § 27 se oceňují stavební pozem k y podle cenové mapy. Zdůrazňuji stavební pozem k y,  k teré jsou specifi k ovány v zá k oně 151/1997 Sb., v § 9 - členění pozem k ů. V tomto § jsou stavebními pozem k y  k romě jiných podle písmena a) odstavec 2 pozem k y chara k teru zahrady a ostatní ploch,  k teré tvoří Jednotný fun k ční cele k  se stavbou a pozem k em evidovaným v  K N v druhu pozem k u zastavěná plocha a nádvoří a jsou ve vlastnictví stejného subje k tu. Dotaz  k  problematice: Po k ud není  pozemek  v souladu s § 9 zá k ona stavebním pozem k em (není splněno vlastnictví), oceňuje se  pozemek  dle § 27 vyhláš k y. Předem dě k uji za odpověď. Zdeně k  Tomíče k  Předseda se k ce  K SZ Region Ještěd Liberec Odpověď: Podle stavebního zá k ona v zastavěném území obce mohou být pouze zastavěné pozem k y a zastavitelné plochy. Jsou to tedy pozem k y, na  k terých lze umístit stavbu, po k ud tam už nestojí. po k ud by  pozemek  nebyl v cenové mapě, oceňoval by se ja k o fun k ční cele k  podle § 32/2. Ocenění je stejné ja k o u JFC, má stejné využití. Podle ustanovení § 9 zá k ona o oceňování majet k u se  pozemek  ocení násob k em výměry pozem k u a ceny za m2 uvedené v cenové mapě,  k terou vydala obec. Znalci nepřísluší rozhodovat o tom, zda obec zahrnula  pozemek  do cenové mapy oprávněně či neoprávněně. Toto rozhodování přísluší pouze obci a proto při pochybnostech o oprávněnosti zařazení pozem k u do cenové mapy obce musí znalec postupovat podle § 27 odst. 4 vyhláš k y. S pozdravem Ing. Vlasta Scholzová vedoucí oddělení Legislativa a metodi k a oceňování majet k u Rea k ce na předchozí příspěve k  Ing. Zdeň k a Tomíč k a. Už mě moc nebaví dis k utovat je ve dvou, zajímá mě názor i ostatních  k olegů či  k olegyň. Omlouvám se, jestli se ně k do cítí dotčen humorným odlehčením, zůstanu raději úředně suchý. Zdeně k  se ptá na odhalení logi k y. Matematic k á logi k a naštěstí umožňuje ne k ompromisní a přesný vý k lad zá k ona a prováděcí vyhláš k y, viz grafic k é znázornění na dvou pří k ladech. Logi k a ří k á, že zbyt k ový  pozemek  v modelovém pří k lad Ing. Tomíč k a (v příloze případ č.2), musím ocenit dle § 32 odst.1, ni k oliv dle § 32 odst.2. Po k ud mám na mysli „sels k ou logi k u“ ve smyslu otáz k y ja k  to, že dva shodné pozem k y vedle sebe mají rozdílnou cenu, míchám hruš k y s jabl k y. Ocenění dle zá k ona č.151/1997 Sb. dle jeho prováděcí vyhláš k y je „netržním typem“ ocenění,  k teré v ně k terých mezních situacích nemusí odpovídat „tržnímu typu“ ocenění. Po k ud si ja k o znalec uvědomím tuto zásadní s k utečnost, mám „čistou hlavu“ a netrápím se rozdílem, stejně většinou nic nevymyslím. Josef Slavíče k ,  k  témat snad již naposled odpověď: 1) Problemati k a bytových a nebytových jednote k  - dle NOZ jsou jednot k y upraveny souběžně ve dvou právních režimech - jedna k  se zachovává původní režim dle zá k ona 72/1994 Sb. a v evidenci  K N jsou i ta k to zapsány. Bude tomu i nadále, po k ud vlastnící nezmění prohlášení vlastní k a v režimu NOZ.  K N sám o sobě není oprávněn zápisy měnit činit ta k  nebude. Vedle toho budou od 1.1.2014 vzni k at jednot k y dle NOZ (novým prohlášením, smlouvou o výstavbě, změnou prohlášení ....),  k teré ta k  budou zapsány v vyznačeny v evidenci  K N. POZOR - jednot k a dle NOZ je věcí nemovitou (byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné). Co se týče ocenění (Ja k  ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednot k y ?), tato "dvou k olejnost" je řešena v § 52 vyhl. č.441/2013 Sb: „Ustanovení této vyhláš k y o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebytový prostor,  k teré jsou vymezeny podle zá k ona o vlastnictví bytů ja k o jednot k a, spolu se s nimi spojeným spoluvlastnic k ým podílem na společných částech domu, a po k ud je s nimi spojeno vlastnictví  k  pozem k u, ta k  i spolu se spoluvlastnic k ým podílem na tomto pozem k u.“ 2) Problém s oceněním nemovitosti,  k de je v cel k u (poznám k a: ZOM zná pouze pojem jednotný fun k ční cele k ) více hlavních staveb. Problém je v neexistenci definice pojmu hlavní stavba. Jedná se o dlouhodobou praxí ustálený výraz, zejména ve spojení se stavebním zá k onem. „Stavba hlavní vždy souvisí s fun k čním určením stavebního pozem k u a další stavby souboru staveb jsou buď podmiňující nebo doplň k ové,  k teré se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisejí, a  k teré zabezpečují fun k čnost stavby hlavní (její uživatelnost) nebo doplňují zá k ladní fun k ci stavby hlavní.“ (Citace z Metodic k ého doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj). Definice JFC dle zá k ona č.151/1997 Sb. „Jednotným fun k čním cel k em se rozumějí pozem k y v druhu pozem k u zahrady nebo ostatní plochy,  k teré souvisle navazují na  pozemek  evidovaný v  k atastru nemovitostí v druhu pozem k u zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném fun k čním cel k u může být i více pozem k ů druhu pozem k u zastavěná plocha a nádvoří.“ Z definice JFC jednoznačně vyplývá jeden účel využití v JFC, nemůže zde být více hlavních staveb. Bohužel „ K omentář MF ČR  k  určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabul k a č. 3 a 4“ v odst.5) určuje postup pro ocenění pozem k u (POZOR - ni k oliv stavby),  k de předpo k ládá v JFC více hlavních staveb, pro  k teré nelze určit jeden účel užití. To je ale v rozporu z definicí v ZOM. Dle mého názoru se v tom případě nejedná o JFC, ale o jednotlivé pozem k y (nebo  pozemek ) s více stavbami rozdílného využití. Tyto stavby by se tedy logic k y měly ocenit rozdílným  k oeficientem pp. V příloze č. 3, tabul k a č. 3 a 4“ je zna k  č.1 nazván „Druh a účel užití stavby“, ale matoucí je zde popis pásma „Druh hlavní stavby v jednotném fun k čním cel k u“. Podle popisu ale nemohu z ocenění vyloučit stavební pozem k y s jednou nebo více stavbami,  k teré netvoří žádný fun k ční cele k . Řešení 2a):  Pozemek  tedy ocením dle „ K omentáře MF ČR  k  určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabul k a č. 3 a 4“ odst.4, příp.5). Jednotlivé stavby ocením příslušným  k oeficientem pp dle jejich s k utečného účelu užití. Řešení 2b): Po k ud se jedná o soubor pozem k ů s více hlavními stavbami (např. větší tovární areál), lze ve většině případů vymezit ně k oli k  JFC (tedy vždy hlavní stavbu a  k  tomu příslušný soubor pozem k ů),  k aždý s jiným společným účelem jejich využití. Oceňovací software Nem K al k  umí oba typy výpočtů řešit jednoduše a elegantně přímo ve formuláři staveb, není třeba  k ompli k ovat výpočty něja k ým zadáváním dalších částí posud k u. Naše dis k usní fórum neslouží  k  řešení případných nedostat k ů jiných oceňovacích software. Snad je odpověď vyčerpávající i přes existující rozpory mezi ZOM a jeho prováděcí vyhláš k ou. Josef Slavíče k 
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.098