Aktuality
close.png, 1,5kB

Dnes 10.9.2019 definitivně sněmovna schválila nový zákon o znalcích.

Vážené kolegyně a kolegové,
dnes sněmovna schválila zákon o znalcích, odmítnutý senátem. Po podpisu prezidenta ČR vstoupí v platnost. Jedná se o rozsáhlé změny, během podzimu uspořádáme školení, zaměřené na nové změny. Od r. 2021 se tedy máme na co "těšit".
Ve shodě zde hlasovalo hnutí ANO a Piráti, zbytek hlasů dodala ČSSD.

Členům připomínáme povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2019

Výzva pro členy našeho spolku - příspěvky na rok 2019 jsou ve výši 1 000,- Kč na NOVÝ účet 115-3720500277/0100, a to v termínu do 31.3.2019.
Variabilním symbolem je ideálně Vaše telefonní číslo na mobil pro případ, že by nebylo možné identifikovat platbu.
Děkuji.
Za výbor spolku Zd. Miller (602 433 451)

Pozemek určeny k individualni rekreaci (vyhledávání)

Spolek soudních znalců České republiky


Vyhledávání výrazu 'Pozemek určeny k individualni rekreaci':

Ocenění pozem k u dle cenové mapy Mám na věc trochu jiný názor než  k olega Bartoš. přesné znění části zá k .151/1997 Sb: ..... "§ 9 Členění pozem k ů (1) Pro účely oceňování se pozem k y člení na a) stavební pozem k y,  k terými jsou 1. nezastavěné pozem k y evidované v  k atastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozem k ů,  k teré byly vydaným územním rozhodnutím22), regulačním plánem23), veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí24), nebo územním souhlasem25)  určeny   k  zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozem k u, je stavebním pozem k em pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému  k  zastavění," ..... POZOR : to že  pozemek  zahrady se v územním plánu nachází v zastavitelné ploše ještě neznamená, že se jedná o stavební  pozemek . Definice stavebního pozem k u zá k ona o oceňování majet k u dle § 9 odst.(1)a 1. je rozšířená definice stavebního pozem k u ve stavebním zá k onu č.183/2006 Sb. A zastavitelná plocha není ještě stavební  pozemek , tedy vymezený a určený  k  umístění stavby. Závěr:  Pozemek  zahrady ve fun k čním cel k u u RD jiného vlastní k a s k utečně nelze ocenit dle platné cenové mapy, ale pouze dle § 32 příslušné prováděcí vyhláš k y zá k ona č.151/1997 Sb. Bohužel, např. při prodeji vlastní k u zahrady vlastní k u RD ocením dle § 32 vyhláš k y a druhý den,  k dy se vlastní k  RD a pozem k u stane i vlastní k em zahrady musím stejný  pozemek  ocenit dle cenové mapy. Nemá žádný smysl zde hledat něja k ou logi k u či vazbu  k  trhu s nemovitostmi. Mimo jiné i proto např. mezinárodní oceňovací standardy zařazují ocenění dle zá k ona č.151/157 Sb. do standardu č.2, tedy netržní typ ocenění. Josef Slavíče k  Dobrý den  k olegové, dovoluji si se na vás obrátit s následujícím problémem při ocenění pozem k u. Předpo k lad a vstupní informace: 1. Jedná se o  pozemek  v obci,  k terá má cenovou mapu a oceňovaný  pozemek  je ve s k upině s vyznačenou cenou. 2.  Pozemek  je dle s k utečnosti zahradou u rodinného domu. Přístup na  pozemek  je pouze přes zastavěný  pozemek  s rodinným domem. 3. Stavební  pozemek  a zahrada nemají stejného vlastní k a. 4. Dle § 27 se oceňují stavební pozem k y podle cenové mapy. Zdůrazňuji stavební pozem k y,  k teré jsou specifi k ovány v zá k oně 151/1997 Sb., v § 9 - členění pozem k ů. V tomto § jsou stavebními pozem k y  k romě jiných podle písmena a) odstavec 2 pozem k y chara k teru zahrady a ostatní ploch,  k teré tvoří Jednotný fun k ční cele k  se stavbou a pozem k em evidovaným v  K N v druhu pozem k u zastavěná plocha a nádvoří a jsou ve vlastnictví stejného subje k tu. Dotaz  k  problematice: Po k ud není  pozemek  v souladu s § 9 zá k ona stavebním pozem k em (není splněno vlastnictví), oceňuje se  pozemek  dle § 27 vyhláš k y. Zdeně k  Tomíče k  Ocenění pozem k u podle cenové mapy.  Pozemek  zahrady není podle § 9 odst.1a)2 stavebním pozem k em (není splněno vlastnictví).  Pozemek  zahrady je podle § 9 odst.1a)1 stavebním nezastavěným pozem k em určeným  k  zastavění územním plánem. Z tohoto důvodu se ocení podle cenové mapy § 27. Zdeně k  Bartoš Dobrý den  k olegové, je vidět, že je potřeba se na problém podívat z nadhledu a s humorem. Protože si nemohu dovolit se řídit radou  k olegy Slavíč k a, ta k  se snažím se jednotlivými § pro k ousávat. Nevím jestli jsem ta k y nenarazil na paradoxní situaci a prosím o případné rozšíření mé nevědomosti. Po k ud budu vycházet s již citovaného § 9, zá k ona, ta k  v odstavci 3 je stavebním pozem k em: 3. pozem k y s k utečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v  k atastru nemovitostí. V tomto odstavci již není požadován jednotný fun k ční cele k . Z toho mi vyplývá, že v obci s cenovou mapou budu  pozemek , na  k terém je postavena nemovitost cizího vlastní k a oceňovat podle § 27.  Pozemek ,  k terý je ve fun k čním cel k u s touto nemovitostí (ne jednotný fun k ční cele k ) potom musím ocenit podle § 32, odstavec 2, protože se nejedná o stavební  pozemek  ve smyslu § 9, zá k ona 151/1997 Sb. Pomozte mi odhalit logi k u. Dí k  Zdeně k  Tomíče k  Narazila jsem na tuto situaci -  pozemek  veden v  K N v druhu trvalý travní porost je platným územním plánem obce vymezen ja k o plocha veřejného prostranství -  k omuni k ace.  Pozemek  je tedy určen územním plánem  k  zastavění inženýrs k ou stavbou § 9 odst. 4 vyhláš k y ve znění 199/2014. Ve vyhlášce ve znění 441/2013 do 1.10.2014 nebyl problém - tehdy § 9 odst. 3 ří k á "....... je cena určená podle § 4 vynásobená  k oeficientem 0,30.....". Ve znění od 1.10.2014 (199/2014) je vša k  v § 9 odst. 4 uvedeno ".......je cena určená podle § 4 odst. 1, vynásobená  k oeficientem 0,30.....". Tady nasává problém, že nelze použít § 4 odst. 3 a  pozemek  ocenit ja k o  k omuni k aci. Došla jsem  k  závěru, že při použití § 4 odst. 1 v indexu polohy dám druh hlavní stavby - inženýrs k é stavby, a  pozemek  ocením ta k to. Protože je mě trochu divné proč to bylo do novely vyhláš k y ta k to doplněno, prosím  k olegy,  k teří se s touto situací set k ali, o jejich názor ja k  tyto pozem k y ocenit. Trochu to postrádá logi k u, protože oceňujeme jina k , než  k dyby ta  k omuni k ace již existovala a popřípadě na ni bylo vydáno územní rozhodnutí. Iva Bry k narová i.bry k narova@seznam.cz Dobrý den  k olegové, Dis k utovaný problém ještě rozšiřuji o rozdíl mezi fun k čním cel k em a jednotným fun k čním cel k em. Zároveň připojuji vyjádření paní ing. Scholzové  k  dotazům na toto téma. Předem dě k uji za názory a příspěv k y Zdeně k  Tomíče k  Dotaz na ing. Scholzovou: Dobrý den paní inženýr k o, Dovoluji si na Vás obrátit s odborným dotazem,  k terý se tý k á ocenění pozem k ů,  k terý vyplynul z dis k use znalců v Liberec k ém  k raji. Problém se tý k á ocenění pozem k u v Praze. Předpo k lad: 1. Jedná se o  pozemek  v obci,  k terá má cenovou mapu a oceňovaný  pozemek  je ve s k upině s vyznačenou cenou. 2.  Pozemek  je dle s k utečnosti zahradou u rodinného domu. Přístup na  pozemek  je pouze přes zastavěný  pozemek  s rodinným domem. 3. Stavební  pozemek  a zahrada nemají stejného vlastní k a. 4. Dle § 27 se oceňují stavební pozem k y podle cenové mapy. Zdůrazňuji stavební pozem k y,  k teré jsou specifi k ovány v zá k oně 151/1997 Sb., v § 9 - členění pozem k ů. V tomto § jsou stavebními pozem k y  k romě jiných podle písmena a) odstavec 2 pozem k y chara k teru zahrady a ostatní ploch,  k teré tvoří Jednotný fun k ční cele k  se stavbou a pozem k em evidovaným v  K N v druhu pozem k u zastavěná plocha a nádvoří a jsou ve vlastnictví stejného subje k tu. Dotaz  k  problematice: Po k ud není  pozemek  v souladu s § 9 zá k ona stavebním pozem k em (není splněno vlastnictví), oceňuje se  pozemek  dle § 27 vyhláš k y. Předem dě k uji za odpověď. Zdeně k  Tomíče k  Předseda se k ce  K SZ Region Ještěd Liberec Odpověď: Podle stavebního zá k ona v zastavěném území obce mohou být pouze zastavěné pozem k y a zastavitelné plochy. Jsou to tedy pozem k y, na  k terých lze umístit stavbu, po k ud tam už nestojí. po k ud by  pozemek  nebyl v cenové mapě, oceňoval by se ja k o fun k ční cele k  podle § 32/2. Ocenění je stejné ja k o u JFC, má stejné využití. Podle ustanovení § 9 zá k ona o oceňování majet k u se  pozemek  ocení násob k em výměry pozem k u a ceny za m2 uvedené v cenové mapě,  k terou vydala obec. Znalci nepřísluší rozhodovat o tom, zda obec zahrnula  pozemek  do cenové mapy oprávněně či neoprávněně. Toto rozhodování přísluší pouze obci a proto při pochybnostech o oprávněnosti zařazení pozem k u do cenové mapy obce musí znalec postupovat podle § 27 odst. 4 vyhláš k y. S pozdravem Ing. Vlasta Scholzová vedoucí oddělení Legislativa a metodi k a oceňování majet k u Rea k ce na předchozí příspěve k  Ing. Zdeň k a Tomíč k a. Už mě moc nebaví dis k utovat je ve dvou, zajímá mě názor i ostatních  k olegů či  k olegyň. Omlouvám se, jestli se ně k do cítí dotčen humorným odlehčením, zůstanu raději úředně suchý. Zdeně k  se ptá na odhalení logi k y. Matematic k á logi k a naštěstí umožňuje ne k ompromisní a přesný vý k lad zá k ona a prováděcí vyhláš k y, viz grafic k é znázornění na dvou pří k ladech. Logi k a ří k á, že zbyt k ový  pozemek  v modelovém pří k lad Ing. Tomíč k a (v příloze případ č.2), musím ocenit dle § 32 odst.1, ni k oliv dle § 32 odst.2. Po k ud mám na mysli „sels k ou logi k u“ ve smyslu otáz k y ja k  to, že dva shodné pozem k y vedle sebe mají rozdílnou cenu, míchám hruš k y s jabl k y. Ocenění dle zá k ona č.151/1997 Sb. dle jeho prováděcí vyhláš k y je „netržním typem“ ocenění,  k teré v ně k terých mezních situacích nemusí odpovídat „tržnímu typu“ ocenění. Po k ud si ja k o znalec uvědomím tuto zásadní s k utečnost, mám „čistou hlavu“ a netrápím se rozdílem, stejně většinou nic nevymyslím. Josef Slavíče k ,  k  témat snad již naposled odpověď: 1) Problemati k a bytových a nebytových jednote k  - dle NOZ jsou jednot k y upraveny souběžně ve dvou právních režimech - jedna k  se zachovává původní režim dle zá k ona 72/1994 Sb. a v evidenci  K N jsou i ta k to zapsány. Bude tomu i nadále, po k ud vlastnící nezmění prohlášení vlastní k a v režimu NOZ.  K N sám o sobě není oprávněn zápisy měnit činit ta k  nebude. Vedle toho budou od 1.1.2014 vzni k at jednot k y dle NOZ (novým prohlášením, smlouvou o výstavbě, změnou prohlášení ....),  k teré ta k  budou zapsány v vyznačeny v evidenci  K N. POZOR - jednot k a dle NOZ je věcí nemovitou (byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné). Co se týče ocenění (Ja k  ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednot k y ?), tato "dvou k olejnost" je řešena v § 52 vyhl. č.441/2013 Sb: „Ustanovení této vyhláš k y o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebytový prostor,  k teré jsou vymezeny podle zá k ona o vlastnictví bytů ja k o jednot k a, spolu se s nimi spojeným spoluvlastnic k ým podílem na společných částech domu, a po k ud je s nimi spojeno vlastnictví  k  pozem k u, ta k  i spolu se spoluvlastnic k ým podílem na tomto pozem k u.“ 2) Problém s oceněním nemovitosti,  k de je v cel k u (poznám k a: ZOM zná pouze pojem jednotný fun k ční cele k ) více hlavních staveb. Problém je v neexistenci definice pojmu hlavní stavba. Jedná se o dlouhodobou praxí ustálený výraz, zejména ve spojení se stavebním zá k onem. „Stavba hlavní vždy souvisí s fun k čním určením stavebního pozem k u a další stavby souboru staveb jsou buď podmiňující nebo doplň k ové,  k teré se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisejí, a  k teré zabezpečují fun k čnost stavby hlavní (její uživatelnost) nebo doplňují zá k ladní fun k ci stavby hlavní.“ (Citace z Metodic k ého doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj). Definice JFC dle zá k ona č.151/1997 Sb. „Jednotným fun k čním cel k em se rozumějí pozem k y v druhu pozem k u zahrady nebo ostatní plochy,  k teré souvisle navazují na  pozemek  evidovaný v  k atastru nemovitostí v druhu pozem k u zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném fun k čním cel k u může být i více pozem k ů druhu pozem k u zastavěná plocha a nádvoří.“ Z definice JFC jednoznačně vyplývá jeden účel využití v JFC, nemůže zde být více hlavních staveb. Bohužel „ K omentář MF ČR  k  určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabul k a č. 3 a 4“ v odst.5) určuje postup pro ocenění pozem k u (POZOR - ni k oliv stavby),  k de předpo k ládá v JFC více hlavních staveb, pro  k teré nelze určit jeden účel užití. To je ale v rozporu z definicí v ZOM. Dle mého názoru se v tom případě nejedná o JFC, ale o jednotlivé pozem k y (nebo  pozemek ) s více stavbami rozdílného využití. Tyto stavby by se tedy logic k y měly ocenit rozdílným  k oeficientem pp. V příloze č. 3, tabul k a č. 3 a 4“ je zna k  č.1 nazván „Druh a účel užití stavby“, ale matoucí je zde popis pásma „Druh hlavní stavby v jednotném fun k čním cel k u“. Podle popisu ale nemohu z ocenění vyloučit stavební pozem k y s jednou nebo více stavbami,  k teré netvoří žádný fun k ční cele k . Řešení 2a):  Pozemek  tedy ocením dle „ K omentáře MF ČR  k  určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabul k a č. 3 a 4“ odst.4, příp.5). Jednotlivé stavby ocením příslušným  k oeficientem pp dle jejich s k utečného účelu užití. Řešení 2b): Po k ud se jedná o soubor pozem k ů s více hlavními stavbami (např. větší tovární areál), lze ve většině případů vymezit ně k oli k  JFC (tedy vždy hlavní stavbu a  k  tomu příslušný soubor pozem k ů),  k aždý s jiným společným účelem jejich využití. Oceňovací software Nem K al k  umí oba typy výpočtů řešit jednoduše a elegantně přímo ve formuláři staveb, není třeba  k ompli k ovat výpočty něja k ým zadáváním dalších částí posud k u. Naše dis k usní fórum neslouží  k  řešení případných nedostat k ů jiných oceňovacích software. Snad je odpověď vyčerpávající i přes existující rozpory mezi ZOM a jeho prováděcí vyhláš k ou. Josef Slavíče k 
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.22