Aktuality
close.png, 1,5kB

Vážené kolegyně a kolegové,
prosím o Vaše další náměty a připomínky do pondělí, aby to Zdeněk Tomíček mohl zpracovat a zaslat dalším spolkům pro celostátní jednání v příštím týdnu.
Děkuji, Slavíček

Výchozí teze pro spolupráci znaleckých a expertních spolků
Současný stav komunikace znaleckých a expertních organizací zejména vůči orgánům státní moci je velmi omezený a roztříštěný.
Výhodou by měl být společný postup spolků a shoda na základních řešeních jednotlivých problémů.
Nabízí se dvě základní formy spolupráce -
a) Forma volné spolupráce pomocí deklarace, prohlášení a pod.
Ta se hodí jednorázově, někdo ji musí organizovat a je často zdlouhavá

b) Forma organizovaná na základě zákona – např. zastřešující spolek,
Jedná se o výhodnější formu, organizovanou, schopnou relativně rychle reagovat na vzniklou problematiku (nový zákon o znalcích apod.)
Následující teze zahrnují stručně pouze problematiku bodu b)
- V nejbližší možné době založit dobrovolný „Zastřešující spolek“, který by byl společenstvím sdružujícím pouze profesní spolky znalců, jejichž členové jsou osoby zabývající "se znaleckou činností v jakýchkoliv oborech ve smyslu zákona o znalcích a tlumočnících nebo expertizní činností všech oborů.
- Každý člen (spolek) spolek by vyslal pouze jednoho zástupce, při hlasování jeden hlas.
- Zásadní rozhodnutí by muselo být přijato mni. 80 % hlasů.
- Orgánem je tříčlenné představenstvo (předseda a dva místopředsedové), jednají s orgány státní správy ve věci delegované problematiky, zastupují spolek navenek..
- Rotační princip představenstva, tj. volby jednou za 1-2 roky, max. dvě volební období.
- Delegovaná problematika by byl pouze jeden odsouhlasený okruh (např. nový zákon, nebo odměny nebo jiná problematika )
- Činnost každého svého člena by si jednotlivé spolky financovaly sami, přímé společné náklady (právní apod.) by se odsouhlasily – nutno dopracovat.
- Pro komunikaci mezi spolky vytvořit zjednodušenou verzi webu, využít např. platformu Spolku soudních znalců ČR.
- Jako druhá úroveň spolupráce se nabízí výměna zkušeností mezi spolky (přednášky, semináře, celoživotní vzdělávání, různé databáze, etický kodex apod.)
Cílem tedy je zachovat svobodu jednotlivých spolků a sdružení, ale zároveň schopnost navrhovat a řešit problémy přesahující možnosti jednotlivých spolků. Mít k dispozici jednoduchý a operativní orgán, schopný mluvit a jednat za většinu znaleckých profesí.
Pro námět pro další diskuzi zpracoval:
Josef Slavíček
V Liberci, 9.11.2018

Dotazy a informace

Spolek soudních znalců České republiky


Dotazy a informace pro odbornou veřejnost

Dotaz:
Jméno:
E-mail:
Opište znaky z obrázku:
2.6.2016 20:08
Na jakém základě doporučujete SPÚ a zároveň rozhodujete o oceňování pozemků dle cen obvyklé, bez ohledu na zákon č.151/1997 Sb. ?!? Navíc prohlášení znalce, že jej nezajímá jak ÚP tak evidence pozemku na KN. Vše hodnotí dle svého vlastního zvážení de facto od stolu ... Navíc, když se nechá hostit přítelem, který je rovněž zahrnut do hodnocení parcel...
Karel Popper
30.5.2013 12:10
Dobrý den, jsem členka KSZ, ale ne Vaší sekce. Mohli by jste mi zpřístupnit Vaše stránky?
Petra Hralová
Odpověď:
Dobrý den Ing. Hralová,
děkuji za Váš projevený zájem o stránky naší sekce, bohužel neveřejná část (mimo registru nemovitostí) je určena pouze pro členy sekce Stavebnictví regionu Ještěd. Celostátní vedení naší komory nemělo zájem o naše zkušenosti s několikaletým provozem odborného webu, který je od začátku koncipován jako odborná názorová platforma s necenzurovanou obousměrnou komunikací. Jak jistě víte, před týdnem byly spuštěny oficiální webové stránky KSZ (nehodlám se na tomto místě vyjadřovat ke kvalitě ani k obsahu), problém propojení sekcí naleznete na těchto stránkách, v části diskusní fórum po přihlášení. Před 2 roky jsme nabídli spolupráci a zkušenosti s webovými stránkami pro sekce jednotlivým předsedům sekcí naší komory, bohužel bez odezvy. Je to škoda, protože propojení stránek odborně příbuzných sekcí by výrazně zkvalitnilo práci těch našich členů, kteří by o to stáli. Nabídka pro sekce samozřejmě trvá, je to naším dlouhodobým cílem. Takže pokud nás sekce Stavebnictví severní Morava osloví, jsme v tomto směru k dispozici otevřené spolupráci. Můžeme nabídnou několikaleté zkušenosti s praktickými problémy při vlastním provozu webu formou redakční rady, postřehy programátora webu se specifickou problematikou a "náturou" znalců jako uživatelů a zkušenosti tvůrce oceňovacích programů (jak úředních, tak tržních). Jsem přesvědčen, že odborné zázemí Vaší sekce má rovněž pro ostatní znalce co nabídnout.

Josef Slavíček, místopředseda sekce Stavebnictví region Ještěd
P.S. výdaje na zřízení webu si platí členové sekce z příspěvku, který nám zbyde po odeslání povinné části do Prahy a jedná o zlomek této částky.
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.191