Aktuality
close.png, 1,5kB

Nový návrh zákona o znalcích byl schválen ve 3.čtení ve sněmovně
dne 6.3.2019, schválená verze pro senát zde

materiál na stránce
http://www.znalcijested.cz/vybrana-legislativa.html

Členům připomínáme povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2019

Výzva pro členy našeho spolku - příspěvky na rok 2019 jsou ve výši 1 000,- Kč na NOVÝ účet 115-3720500277/0100, a to v termínu do 31.3.2019.
Variabilním symbolem je ideálně Vaše telefonní číslo na mobil pro případ, že by nebylo možné identifikovat platbu.
Děkuji.
Za výbor spolku Zd. Miller (602 433 451)

Etický kodex znalce

Spolek soudních znalců České republiky


ETICKÝ KODEX SOUDNÍHO ZNALCE

Převzato z Komory soudních znalců ČR – sekce stavebnictví Brno


 

Dokument, který byl schválen členskou základnou usnesením Valné hromady dne 27.3.1999 Komory soudních znalců České republiky sekce stavebnictví region Ještěd o.s.

Tento kodex obsahuje etické a profesní zásady, kterými se řídí znalec při své činnosti.

 

1) VZTAH KE SPOLEČNOSTI

 

 • Znalec při své práci chrání zájmy veřejné, prosazuje zvyšování profesionální úrovně znaleckých posudků, plně využívá svého vzdělání a praxe v oboru, je společensky bezúhonný a zadané zpracování vykonává s vědomím plné zodpovědnosti za jeho výsledky.
 • Znalec je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných zákonů, nařízení a norem.

 

2) VZTAH KE KLIENTOVI

 

 • Znalec ochraňuje zájmy svého klienta, podřizuje svůj osobní zájem zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu zájmů, je povinen o tom neprodleně klienta vyrozumět a případně od zakázky odstoupit.
 • Jednání znalce s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být použity při jiném odhadu nebo činnosti bez jeho souhlasu. O skutečnostech týkajících se klienta zachovává znalec mlčenlivost.
 • Znalec vykonává práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu znaleckého posudku. Znalec odpovídá za škody způsobené klientovi, případnou chybu nebo omyl bezodkladně napraví.
 • Znalec má nárok na přiměřenou odměnu za provedené úkony, dohodu o výši honoráře, termínu realizace uzavře s klientem před zahájením prací na znaleckém posudku.
 • Znalec nesmí bez předchozího souhlasu klienta pověřit zpracováním zakázky jiného znalce. Může však s jeho vědomím přibrat další odborné konzultanty resp. zadat formou subdodávky ty části znaleckého posudku, které jsou mimo obor jeho specializace. Nezbavuje se však odpovědnosti za koordinaci a řízení v průběhu zpracování jakož i za konečné znění znaleckého posudku.
 • Znalec nesmí zpracovávat znalecké posudky v oboru resp. odvětví, pro nějž nemá oprávnění. Pokud je zadaný případ nad jeho síly a schopnosti, doporučuje se navrhnout jiného odborníka.

 

3) VZTAH K PROFESI
 

 • Znalec při výkonu své činnosti dbá na dodržování společenských a etických pravidel a musí se vyvarovat takových způsobů jednání, které by ohrozily nebo znevážily profesi soudního znalce ve společnosti.
 • Znalec soustavně zvyšuje svou odbornou úroveň, nelituje finančních prostředků a času na opatřování a studium odborné literatury a časopisů. Opatřuje znalecký posudek podpisem a razítkem – tím přebírá odpovědnost za odbornou úroveň a kvalitu dokumentu.
 • Znalec nepřijme zakázku neslučitelnou se slibem znalce a s jeho etickou odpovědností a pokud možno se vyhýbá zpracování znaleckých posudků v těch případech, u kterých může vzniknout námitka podjatosti.
 • Znalec provádí místní šetření po předchozí přípravě s cílem získat maximum informací na místě samém a odchází z místa teprve tehdy, když jsou všechny zdroje vyčerpány. Znalec si provádí řádnou dokumentaci místního šetření a pokud to okolnosti vyžadují, dokládá fotografickou dokumentaci. Věnuje maximální pozornost zpracování nálezu jako první a velmi důležité části znaleckého posudku.

 

4) VZTAH KE KOLEGUM ZNALCUM

 

 • Znalec se vyvaruje při své činnosti úmyslného přímého i nepřímého poškození svého kolegy, neodmítne mu požadavek na konzultaci, přičemž konzultace většího rozsahu se rozumí za úhradu. Znalec je povinen uvádět ve znaleckém posudku jakoukoliv změnu konzultantů.
 • Znalec oznámí kolegovi, že provádí protiposudek resp. revizní posudek a vyžádá si eventuální vysvětlení k danému případu. Přitom uvážlivě posuzuje skutečnosti jaké podklady byly předchozímu zpracovateli dány k dispozici a k jakému účelu mu bylo přesně formulováno zadání.
 • Znalec se vyvaruje poškozování svých kolegů nepřiměřenými nabídkami pokud se týká výše honoráře.

 

5) VZTAH KE KOMOŘE

 

 • Znalec je povinen platit členské příspěvky v termínech a výši schválené Valnou hromadou sekce KSZ, má právo využívat všechny placené a neplacené služby poskytované komorou.
 • Znalec má povinnost oznámit Komoře údaje o své osobě, které mají vliv na výkon znalecké činnosti, Komora je povinna reagovat na každý podnět znalce.
 • Komora zachází s údaji o svém členu jako s důvěrnými a nesmí je bez souhlasu poskytnout dalším osobám. Komora smí pouze bez souhlasu sdělit jméno znalce, obor či specializaci a kontaktní adresu.
 • Znalec má právo na smírčí řízení při sporu s jiným znalcem před výborem sekce KSZ a podporu odbornou resp. právní při sporu s osobou jinou (fyzickou nebo právnickou).
 • Komora má povinnost vést neprodleně proti svému členovi disciplinární řízení při závažném porušení tohoto morálního kodexu


Za použití různých pramenů a připomínek
v průběhu schvalování sestavil a navrhl:
Ing. Buchta – jednatel výboru KSZ sekce stavebnictví Brno

 

 

Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.063