Spolek soudních znalců České republiky


1) Jak ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednotky?
2) Problém s oceněním nemovitosti, kde je v celku více hlavních staveb.


Jak ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednotky. Zjistila jsem že KÚ v okolí mají v evidenci jen zápisy podle zákona o vlastnictví bytů.
Z KÚ ,pracoviště Havlíčkův Brod mi dokonce sdělil, že neví o tom, že by měli provádět změny v evidenci . Podnět k novému zápisu spoluvlastnického podílu by musel vycházet z nového prohlášení vlastníka.
Problém s oceněním nemovitosti, kde je v celku více hlavních staveb. Podle programátora PLUTO-OLT je možné na začátku posudku zadat části posudku ,
ale v různých částech kú, nastavit ceny pozemků a doplnit v těchto částech stavby, které se na pozemcích nachází. Zajímal by mě názor váš názor, protože už mám požadavek na toto ocenění.

Text příspěvku:
Soubor, Foto:Jméno:
Telefon:
E-mail:
Opište znaky z obrázku:
Jiný obrázek
Josef Slavíček:
20.2.2014 16:42
odpověď:
1) Problematika bytových a nebytových jednotek - dle NOZ jsou jednotky upraveny souběžně ve dvou právních režimech - jednak se zachovává původní režim dle zákona 72/1994 Sb. a v evidenci KN jsou i takto zapsány. Bude tomu i nadále, pokud vlastnící nezmění prohlášení vlastníka v režimu NOZ. KN sám o sobě není oprávněn zápisy měnit činit tak nebude.
Vedle toho budou od 1.1.2014 vznikat jednotky dle NOZ (novým prohlášením, smlouvou o výstavbě, změnou prohlášení ....), které tak budou zapsány v vyznačeny v evidenci KN. POZOR - jednotka dle NOZ je věcí nemovitou (byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné).
Co se týče ocenění (Jak ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednotky ?), tato "dvoukolejnost" je řešena v § 52 vyhl. č.441/2013 Sb:
„Ustanovení této vyhlášky o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebytový prostor, které jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů jako jednotka, spolu se s nimi spojeným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a pokud je s nimi spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu se spoluvlastnickým podílem na tomto pozemku.“

2) Problém s oceněním nemovitosti, kde je v celku (poznámka: ZOM zná pouze pojem jednotný funkční celek) více hlavních staveb.
Problém je v neexistenci definice pojmu hlavní stavba. Jedná se o dlouhodobou praxí ustálený výraz, zejména ve spojení se stavebním zákonem. „Stavba hlavní vždy souvisí s funkčním určením stavebního pozemku a další stavby souboru staveb jsou buď podmiňující nebo doplňkové, které se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisejí, a které zabezpečují funkčnost stavby hlavní (její uživatelnost) nebo doplňují základní funkci stavby hlavní.“ (Citace z Metodického doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj).
Definice JFC dle zákona č.151/1997 Sb.
„Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.“
Z definice JFC jednoznačně vyplývá jeden účel využití v JFC, nemůže zde být více hlavních staveb. Bohužel „Komentář MF ČR k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4“ v odst.5) určuje postup pro ocenění pozemku (POZOR - nikoliv stavby), kde předpokládá v JFC více hlavních staveb, pro které nelze určit jeden účel užití. To je ale v rozporu z definicí v ZOM. Dle mého názoru se v tom případě nejedná o JFC, ale o jednotlivé pozemky (nebo pozemek) s více stavbami rozdílného využití. Tyto stavby by se tedy logicky měly ocenit rozdílným koeficientem pp. V příloze č. 3, tabulka č. 3 a 4“ je znak č.1 nazván „Druh a účel užití stavby“, ale matoucí je zde popis pásma „Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku“. Podle popisu ale nemohu z ocenění vyloučit stavební pozemky s jednou nebo více stavbami, které netvoří žádný funkční celek.
Řešení 2a):
Pozemek tedy ocením dle „Komentáře MF ČR k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4“ odst.4, příp.5). Jednotlivé stavby ocením příslušným koeficientem pp dle jejich skutečného účelu užití.
Řešení 2b):
Pokud se jedná o soubor pozemků s více hlavními stavbami (např. větší tovární areál), lze ve většině případů vymezit několik JFC (tedy vždy hlavní stavbu a k tomu příslušný soubor pozemků), každý s jiným společným účelem jejich využití.
Oceňovací software NemKalk umí oba typy výpočtů řešit jednoduše a elegantně přímo ve formuláři staveb, není třeba komplikovat výpočty nějakým zadáváním dalších částí posudku. Naše diskusní fórum neslouží k řešení případných nedostatků jiných oceňovacích software.
Snad je odpověď vyčerpávající i přes existující rozpory mezi ZOM a jeho prováděcí vyhláškou.

Josef Slavíček


Ing. Věra Vaněčková:
17.2.2014 11:14
Jak ocenit podle vyhl.č. 441/2014 Sb. bytové a nebytové jednotky. Zjistila jsem že KÚ v okolí mají v evidenci jen zápisy podle zákona o vlastnictví bytů.
Z KÚ ,pracoviště Havlíčkův Brod mi dokonce sdělil, že neví o tom, že by měli provádět změny v evidenci . Podnět k novému zápisu spoluvlastnického podílu by musel vycházet z nového prohlášení vlastníka.
Problém s oceněním nemovitosti, kde je v celku více hlavních staveb. Podle programátora PLUTO-OLT je možné na začátku posudku zadat části posudku ,
ale v různých částech kú, nastavit ceny pozemků a doplnit v těchto částech stavby, které se na pozemcích nachází. Zajímal by mě názor váš názor, protože už mám požadavek na toto ocenění.

Děkuji, s pozdravem Vaněčková.


tel: 561 110 685

Vybraný okruh dotazů k programu NemKalk 7


http://www.nemkalk.cz

 

1) Co je to NemKalk 7 ?
Program NemKalk 7 je univerzální nástroj pro snadnou a rychlou tvorbu znaleckých posudků podle vyhlášek č. 182/1988 Sb. až po vyhlášku aktuální, obecné metodiky tržního oceňování (i s obvyklým nájemným) a postupů oceňování podle ÚZSVM.

2) Je NemKalk 7 propojen se systémem Registr nemovitostí ?
Ano je. V praxi to znamená, že po přihlášení a po vložení id objektu je možné přenést data z Registru nemovitostí do znaleckého posudku automaticky bez nutnosti zázahu uživatele.

3) Lze NemKalk 7 propojit i s jinými zdroji dat ?
Ano, v současné době lze automaticky načítat nabídková data (nabídkovou cenu, výměry, popisy, fotografie nemovitostí, atd. ) i z našich největších realitních serverů. Množinu těchto realitních serverů lze podle návrhů uživatelů případně dále rozšířit.

4) Lze rozšířit NemKalk 7 a Registr nemovitostí o další druhy záznamů (např. lesní porosty) ?
Ano, ale v tomto případě je třeba ve spolupráci se znalci v příslušném oboru provést odbornou analýzu a nalézt optimální množinu údajů, které budou v Registru nemovitostí uchovávány.

5) Lze při práci s NemKalk 7 využít i nástroje MS Excel a MS Word ?
Ano, formou propojení objektů lze do posudku snadno vložit libovolný objekt MS Excel a MS Word. To tedy znamená, že při tvorbě posudku můžete využít i vlastní tabulkové výpočty, grafy, prezentace, atd.

6) Reagují tvůrci programu NemKalk 7 na připomínky uživatelů ?
Ano, tuto spolupráci s uživateli vítáme a zajímavé a podnětné připomínky se snažíme zpracovat v maximální míře.

7) Jaké jsou výhody použití programu NemKalk 7 oproti ostatním konkurenční produktům ?
- za danou cenu systém obsahuje více oceňovacích metodik (úřední oceňování od vyhlášky č. 182/1988 Sb., tržní oceňování, obvyké nájemné, oceňování dle ÚZSVM)
- obsahuje propojení na Registr nemovitostí (databázi realizovaných cen) a na největší nabídkové realitní servery
- umožňuje spolupráci s programem MS Excel a MS Word (využití tabulkových výpočtů, grafů, prezentací, atd.)
- obsahuje integrovanou databázi map katastrálních území
- posudky jsou snadno čitelné i pro laiky, všechny výpočty jsou jasně popsány

8) Je použití NemKalk 7 zpoplatněno ?
Ano, formou roční licence. Při dlouhodobém používání lze využít zákaznickou slevu až 20 %.


Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.105