Spolek soudních znalců České republiky


Vyhledávání výrazu 'dolored Informace':

Dotazy a  informace  Dotazy a  informace  pro odbornou veřejnost  Informace  o spolku, kontakt na výbor spolku, redakční rada webu Dobrý den vážený návštěvníku našich webových stránek,               Dovolte mi, abych Vás jménem výboru Spolku soudních znalců České republiky (vzniklý z původních členů Komory soudních znalců, o.s. – sekce stavebnictví, region Ještěd) jednak pozdravil a seznámil Vás se záměrem našich www stránek, které jste právě otevřeli. Máme z toho upřímnou radost a děkujeme Vám za Váš zájem. Chtěl bych Vám sdělit, co lze od jejich obsahu očekávat. Ing. Zdeněk Tomíček - předseda výboru spolku.   Název: Spolek soudních znalců České republiky, se sídlem Údolní 422/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec IČO: 04619251 Právní forma: Spolek Datum vzniku:24.12.2015 (původní sekce KSZ ČR fungovala od 4. května 1990) Historie: Původní Sekce region Ještěd vznikla v roce 1990 ustavující Valnou hromadou. Byla samostatnou organizační složkou Komory soudních znalců ČR a jejími členy byli znalci z okresů Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec a částečně z okresu Děčín. Hlavní zaměření našich členů je v oblasti oceňování nemovitostí popřípadě v oblasti stavebnictví. V ostatních oborech a odvětvích byla organizace znalců zajišťována celostátně. Od svého vzniku bylo zájmem všech dosavadních výborů hájit zájmy svých členů a rozvíjet jejich odbornou způsobilost. V roce 2015 byla činnost sekce ukončena a byla zřízena následnická organizace - Spolek soudních znalců České republiky   Posláním spolku   podpora, ochrana a zvyšování profesionální úrovně svých členů pro výkon znalecké činnosti zastupování zájmů svých členů vůči státním orgánům a dalším organizacím a spolupráce s těmito orgány a organizacemi dbá na řádný výkon činnosti svých členů, na jejich profesionální a etickou úroveň dohlíží na dodržování etického kodexu schváleného valnou hromadou spolku shromažďování a šíření poznatků ze znalecké činnosti pro potřebu svých členů přenášení poznatků z odborných seminářů z oblasti oceňování do výkonu znalecké činnosti členů spolku sjednocování odborných stanovisek svých členů formou odborných diskuzí usměrňuje činnost svých členů v souladu s právními normami platnými v ČR v oblasti znalecké činnosti zajišťovat svým členům metodické, poradenské a konzultační služby spolupráce s orgány státní správy při tvorbě závazných právních předpisů v oblasti znalecké činnosti poskytování základních informací o činnosti svých členů zabezpečuje spolupráci s jinými znaleckými institucemi   Podmínky členství: Členem Spolku soudních znalců České republiky se může stát každý znalec, jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Přihlášku znalec podává příslušné sekci podle svého oboru a specializace, případně podle místa svého působení. V případě zájmu o členství, zde si prosím stáhněte formulář registrační karty ve formátu PDF. Vyplněné evidenční karty zašlete 2x na adresu předsedy sekce. Sekce Vám zašle další  informace  a složenku (případně č.bank.účtu) na úhradu členských příspěvků. Členské příspěvky byly poslední valnou hromadou stanoveny na 1000,- Kč/rok . Návod používání Registru nemovitostí Zde máte k dispozici jednoduchý návod na přihlášení do registru. Pro vstup do databáze je nutné vložení minimálně jednoho obchodovaného případu nemovitosti (prodej nebo pronájem), o kterém má znalec relevantní a pravdivé  informace . Poté je úplný přístup do registru uvolněn po dobu 30 dnů Spolek soudních znalců České republiky Vítejte na webu Spolku soudních znalců České republiky. Hlavním posláním portálu je zvyšování kvality odborné informovanosti soudních znalců, najdete zde kontakty na soudní znalce a  informace  pro laickou i odbornou veřejnost. Část určená členům je dostupná pouze po přihlášení. Sdružujeme znalce zejména ze dvou oblastí - oceňování nemovitostí a odborníky z problematiky stavebnictví. Územně pokrývá Liberecký kraj a severní část Ústeckého kraje - Šluknovský výběžek. Na stránce "Kontakty na členy" naleznete mimo adres, e-mailů a telefonů také rozšířené  profily jednotlivých znalců včetně dalších služeb, které jako odborníci poskytují.   Za provoz webových stránek zodpovídá redakční rada, kterou tvoří výbor sekce. Máme zájem o spolupráci s veřejností, proto nás veřejnost může kontaktovat svými dotazy či náměty zde, odborná veřejnost má stejnou možnost zde. Sídlo Spolek soudních znalců České republiky Údolní 422/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec Kontakt prostřednictvím webové stránky dotazy a  informace  nebo přímo na členy výboru, uvedené níže. Výbor spolku Mezi jednotlivými valnými hromadami spolku řídí jeho činnost volený výbor. Volba výboru je vždy na volební období 3 let. V současnosti řídí sekci od roku 2015 do roku 2018 sedmičlenný výbor v následujícím složení: Odborná veřejnost Vážené kolegyně  a kolegové, Tato stránka je určena především znalcům a odhadcům, kteří se zabývají zejména oceňováním nemovitostí. Je veřejně přístupná bez omezení jak členům ostatních sekcí KSZ ČR, tak členům podobných profesních organizací. Mimo obecných odkazů odborného charakteru rádi přivítáme Vaše náměty a připomínky, které by mohly být užitečné pro ostatní kolegy. Pro komunikaci prosím využívejte stránku dotazy a  informace , která zároveň slouží jako veřejně přístupná odborná konference. Za vyřešení Vašich případných dotazů či námětů zodpovídá Ing. Jan Pilař - člen výboru za okres Jablonec na Nisou .   Pro všechny znalce (i nečleny KSZ ČR) jsme zdarma uvolnili databázi Registru nemovitostí. Jedná se o soubor informací o pouze realizovaných obchodech s nemovitostmi (prodej i pronájem) pro potřebu ocenění nemovitostí, více již na stránkách samotného Registru. Za vyřešení Vašich případných dotazů či námětů zodpovídá Josef Slavíček - místpředseda sekce a člen výboru za okres Liberec. Závazné podmínky a zásady používání databáze Registr nemovitostí (dále jen Registr) Registr slouží jako databáze pouze realizovaných obchodů s nemovitostmi (prodej i pronájem) pro potřebu ocenění nemovitostí jeho uživatelem, správcem registru je Spolek soudních znalců České republiky. Databázi mohou využívat pouze znalci, zapsaní v Evidenci znalců a tlumočníků MS ČR (z důvodu zpětné kontroly, každý znalec má přidělené uživatelské jméno, shodné se zápisem na serveru Justice.cz) Výstupy z Registru slouží výlučně pro pracovní potřeby přihlášeného znalce, pokud jsou použity jako příloha znaleckého posudku, je povolena pouze forma originálního tiskového výstupu bez neveřejných informací. Předání údajů třetím osobám není povoleno, zákaz platí i pro správce registru. Pokud data z Registru slouží jako důkazní prostředek (např. jako podkladová data  znaleckého posudku, vypracovaného za účelem soudního řízení, které jsou zpětně dohledatelné), je nutné z technických důvodů (zálohování) použít nemovitosti starší 48 hodin po jejich vložení do databáze. Užíváni dat je bezplatné, jediná podmínka pro přístup je vložení minimálně jednoho obchodovaného případu nemovitosti (prodej nebo pronájem), o kterém má znalec relevantní a pravdivé  informace . Poté je úplný přístup do registru uvolněn po dobu 30 dnů. Znalec je povinen poskytnout údaje pravdivé a nezkreslené, v opačném případě zodpovídá za potencionálně vzniklou škodu dotčeným uživatelům. Mějte na paměti, že mlčenlivosti znalce může zprostit pouze zadavatel nebo objednatel, je tedy vhodné mít příslušný souhlas se zveřejněním dat obchodu s nemovitostí již v objednávce nebo smlouvě o provedení znaleckého posudku (nejběžnější případ jak znalec přijde k informaci). Úplným zadáním dat do registru a jejich aktivací souhlasí uživatel s těmito podmínkami. V Liberci dne 1.1.2011 KSZ ČR o.s., sekce stavebnictví REGION JEŠTĚD. ETICKÝ KODEX SOUDNÍHO ZNALCE Převzato z Komory soudních znalců ČR – sekce stavebnictví Brno   Dokument, který byl schválen členskou základnou usnesením Valné hromady dne 27.3.1999 Komory soudních znalců České republiky sekce stavebnictví region Ještěd o.s. Tento kodex obsahuje etické a profesní zásady, kterými se řídí znalec při své činnosti.   1) VZTAH KE SPOLEČNOSTI   Znalec při své práci chrání zájmy veřejné, prosazuje zvyšování profesionální úrovně znaleckých posudků, plně využívá svého vzdělání a praxe v oboru, je společensky bezúhonný a zadané zpracování vykonává s vědomím plné zodpovědnosti za jeho výsledky. Znalec je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných zákonů, nařízení a norem.   2) VZTAH KE KLIENTOVI   Znalec ochraňuje zájmy svého klienta, podřizuje svůj osobní zájem zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu zájmů, je povinen o tom neprodleně klienta vyrozumět a případně od zakázky odstoupit. Jednání znalce s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté  informace  nesmí být použity při jiném odhadu nebo činnosti bez jeho souhlasu. O skutečnostech týkajících se klienta zachovává znalec mlčenlivost. Znalec vykonává práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu znaleckého posudku. Znalec odpovídá za škody způsobené klientovi, případnou chybu nebo omyl bezodkladně napraví. Znalec má nárok na přiměřenou odměnu za provedené úkony, dohodu o výši honoráře, termínu realizace uzavře s klientem před zahájením prací na znaleckém posudku. Znalec nesmí bez předchozího souhlasu klienta pověřit zpracováním zakázky jiného znalce. Může však s jeho vědomím přibrat další odborné konzultanty resp. zadat formou subdodávky ty části znaleckého posudku, které jsou mimo obor jeho specializace. Nezbavuje se však odpovědnosti za koordinaci a řízení v průběhu zpracování jakož i za konečné znění znaleckého posudku. Znalec nesmí zpracovávat znalecké posudky v oboru resp. odvětví, pro nějž nemá oprávnění. Pokud je zadaný případ nad jeho síly a schopnosti, doporučuje se navrhnout jiného odborníka.   3) VZTAH K PROFESI   Znalec při výkonu své činnosti dbá na dodržování společenských a etických pravidel a musí se vyvarovat takových způsobů jednání, které by ohrozily nebo znevážily profesi soudního znalce ve společnosti. Znalec soustavně zvyšuje svou odbornou úroveň, nelituje finančních prostředků a času na opatřování a studium odborné literatury a časopisů. Opatřuje znalecký posudek podpisem a razítkem – tím přebírá odpovědnost za odbornou úroveň a kvalitu dokumentu. Znalec nepřijme zakázku neslučitelnou se slibem znalce a s jeho etickou odpovědností a pokud možno se vyhýbá zpracování znaleckých posudků v těch případech, u kterých může vzniknout námitka podjatosti. Znalec provádí místní šetření po předchozí přípravě s cílem získat maximum informací na místě samém a odchází z místa teprve tehdy, když jsou všechny zdroje vyčerpány. Znalec si provádí řádnou dokumentaci místního šetření a pokud to okolnosti vyžadují, dokládá fotografickou dokumentaci. Věnuje maximální pozornost zpracování nálezu jako první a velmi důležité části znaleckého posudku.   4) VZTAH KE KOLEGUM ZNALCUM   Znalec se vyvaruje při své činnosti úmyslného přímého i nepřímého poškození svého kolegy, neodmítne mu požadavek na konzultaci, přičemž konzultace většího rozsahu se rozumí za úhradu. Znalec je povinen uvádět ve znaleckém posudku jakoukoliv změnu konzultantů. Znalec oznámí kolegovi, že provádí protiposudek resp. revizní posudek a vyžádá si eventuální vysvětlení k danému případu. Přitom uvážlivě posuzuje skutečnosti jaké podklady byly předchozímu zpracovateli dány k dispozici a k jakému účelu mu bylo přesně formulováno zadání. Znalec se vyvaruje poškozování svých kolegů nepřiměřenými nabídkami pokud se týká výše honoráře.   5) VZTAH KE KOMOŘE   Znalec je povinen platit členské příspěvky v termínech a výši schválené Valnou hromadou sekce KSZ, má právo využívat všechny placené a neplacené služby poskytované komorou. Znalec má povinnost oznámit Komoře údaje o své osobě, které mají vliv na výkon znalecké činnosti, Komora je povinna reagovat na každý podnět znalce. Komora zachází s údaji o svém členu jako s důvěrnými a nesmí je bez souhlasu poskytnout dalším osobám. Komora smí pouze bez souhlasu sdělit jméno znalce, obor či specializaci a kontaktní adresu. Znalec má právo na smírčí řízení při sporu s jiným znalcem před výborem sekce KSZ a podporu odbornou resp. právní při sporu s osobou jinou (fyzickou nebo právnickou). Komora má povinnost vést neprodleně proti svému členovi disciplinární řízení při závažném porušení tohoto morálního kodexu Za použití různých pramenů a připomínek v průběhu schvalování sestavil a navrhl: Ing. Buchta – jednatel výboru KSZ sekce stavebnictví Brno      dolored  colored velmi cenná  informace  v konstrukci smlouvy o dílo! Dobrý den kolegové, dovoluji si se na vás obrátit s následujícím problémem při ocenění pozemku. Předpoklad a vstupní  informace : 1. Jedná se o pozemek v obci, která má cenovou mapu a oceňovaný pozemek je ve skupině s vyznačenou cenou. 2. Pozemek je dle skutečnosti zahradou u rodinného domu. Přístup na pozemek je pouze přes zastavěný pozemek s rodinným domem. 3. Stavební pozemek a zahrada nemají stejného vlastníka. 4. Dle § 27 se oceňují stavební pozemky podle cenové mapy. Zdůrazňuji stavební pozemky, které jsou specifikovány v zákoně 151/1997 Sb., v § 9 - členění pozemků. V tomto § jsou stavebními pozemky kromě jiných podle písmena a) odstavec 2 pozemky charakteru zahrady a ostatní ploch, které tvoří Jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v KN v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří a jsou ve vlastnictví stejného subjektu. Dotaz k problematice: Pokud není pozemek v souladu s § 9 zákona stavebním pozemkem (není splněno vlastnictví), oceňuje se pozemek dle § 27 vyhlášky. Zdeněk Tomíček Omlouvám se autorovi, pokud textová část citace ne zcela souhlasí originálem tištěné verze. Na první pohled  informace  ze světa sci-fi, ale zdání klame. Jedná se určitě o užitečný nápad, který může "tříbit znaleckou kulturu" i v našich končinách. Konkrétně: v posledních letech přibývá sporů s napadením znaleckého posudku znalce, určeného soudem. Málokdy znalec "najatý" nespokojenou stranou vůbec kontaktuje původního znalce (i když etický kodex znalce říká něco jiného), natož aby spolu probírali detailně sporné body. Pouze jednou jsem zažil, že soudce prováděl výslech obou znalců současně a povolil jim vzájemné otázky. Ale to je spíše bílá vrána, daleko od způsobu popisovaném kolegou z Velké Británie. Přitom i náš právní řád něco podobného umožňuje. Novela OSŘ (prohlášení znalce v doložce) umožňuje znalci stejné postavení, jako má znalec jmenovaný soudem. Co nám brání, abychom od počátku (pokud si např. každá strana zvolí svého znalce nebo se na nás strana obrátí již po jmenování znalce soudem) spolu jako znalci a kolegové probírali problematiku znaleckého úkolu a nacházeli styčné body? Odlišný pohled na věc není na závadu, alespoň si každý znovu probere svůj pohled na věc z jiného úhlu. Vždyť klienti stejně řadu informací zamlčí (pokud přímo vědomě nelžou), tak proč je nezískat i z druhé strany (je jedno, kdo mě ustanovil nebo objednal, znalec má být nezávislý a nestranný. Možná se mýlím, ale určitě by ubylo mnoho nedorozumění, zbytečné rivality a dokonce nesnášenlivosti mezi znalci. Něco jiného je totiž napadnou posudek kolegy (někdy i anonymně) než problém odborně a v klidu řešit osobně z očí do očí. Josef Slavíček Znalec Zdeněk Bartoš 1.máje 1166 511 01 Turnovokres Semilytelefon: 481323774 602626276e-mail: z.bartos@tiscali.czZdeněk Bartoš Znalec pro základní obor : ekonomika odvětví : ceny a odhady nemovitostí doplňující  informace  : Smluvní odhadce pro Českou spořitelnu a.s. Kontakt : Zdeněk Bartoš 1.máje 1166 511 01 Turnov tel : 481 323 774 mobil : 602 626 276 e-mail : z.bartos@tiscali.cz Znalec Miloš Hraba Letná 511 460 01 Liberec 12okres Liberectelefon: 485123503 602878938e-mail: hraba-odhady@volny.czMiloš Hraba znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti doplňující  informace : též odhadce majetku, oceňování pro bankovní účely (většina větších bank) Kontakt: Miloš Hraba Letná 511 460 01 Liberec 12 tel./Fax: 485 123 503 mobil: 602 878 938 e-mail: hraba-odhady@volny.cz Znalec Josef Verner Pod Špičákem 641 468 41 Tanvaldokres Jablonec n.N.telefon: 483394795 606854195e-mail: josverner@seznam.czJosef Verner znalec pro základní obor Ekonomika, odvětví:ceny a odhady, specializace:nemovitosti. doplňující  informace : oceňuji jak v úrovni administrativních- vyhl. cen (FÚ, soudy a pod), tak v úrovni cen obvyklých (dědictví, vypořádání SJM, vklady do zákl. majetku a pod. Kontakty: kancelář TANREKA, RK, Krkonošská 220, Tanvald, tel:483394795, fax:483394572, mobil:606854195 e-mail: josverner@seznam.cz Znalec Ing. Zdeněk Miller Mlýnská 46 466 02 Jablonec n.N.okres Jablonec n.N.telefon: 483 71 33 22, 602 433 451e-mail: z.miller@volny.czZnalec pro základní obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady specializace: nemovitosti doplňující  informace : - oceňování dle cenového předpisu (administrativní ceny, ceny obvyklé), - oceňování pro bankovní účely - požárně technické zprávy - instruktor potápění Kontakt Ing. Zdeněk MILLER Mlýnská 46 466 02 Jablonec nad Nisou Tel: +420 483 71 33 22 GSM: +420 602 433 451 Email: z.miller@volny.cz www.millerovi.cz Znalec Josef Slavíček Truhlářská 336/9 460 01 Liberecokres Liberectelefon: 485114710, 485114711 728149490e-mail: onera@volny.czZnalec pro základní obor : Ekonomika, odvětví : ceny a odhady, specializace : nemovitosti doplňující  informace : oceňuji jak v úrovni administrativně zjištěných cen (např. pro potřeby FÚ), tak v úrovni obvyklých cen v místě a čase (např. pro potřeby vypořádání, dědictví a pod.), dále v souvislosti s úkony podle obchodního zákoníku, stanovení ceny obvyklé podle §196a ObchZ, vklady do základního kapitálu podle § 59 ObchZ a podobně. Znalec Bohumil Horák Skalická 740 473 01 Nový Borokres Česká Lípatelefon: 487 726 498 - privat, 487 752 723 - kancelář, 605 260 725 - mobile-mail: bohumil.horak@tiscali.czBohumil Horák obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady, spec. nemovitosti doplňující  informace : oceňování dle cenového předpisu (administrativní ceny, ceny obvyklé), dále pro účely vkladu majetku do obchodních společností, oceňování pro bankovní účely. Kontakt: Bohumil Horák pracoviště: Žižkova 434 473 01 Nový Bor Tel: +420 487 752 723 GSM: +420 605 260 725 Email: bohumil.horak@tiscali.cz Znalec Ing. Zdeněk Novák Pražského Povstání 22 466 04 Jablonec n.N.okres Jablonec n.N.telefon: 483705527 608169909e-mail: znjbc@centrum.czIng. Zdeněk Novák Znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti a odhadce nemovitého majektu Doplňující  informace : Oceňování nemovitostí pro potřeby státních orgánů včetně finančních úřadů, pro potřeby soudů, notářů i občanů. Oceňování nemovitostí pro bankovní účely. Adresa: Pražského povstání 22, 466 04 Jablonec nad Nisou tel: 608 169 909, 483 705 527 e-mail: znjbc@centrum.cz Znalec Ing. Zdeněk Nosek Na Svahu 176 460 01 Liberecokres Liberectelefon: 485101668 608320120e-mail: info@realservis.coming.Zdeněk Nosek Znalec pro základní obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady nemovitostí specializace: stavebnictví-stavby obytné doplňující  informace : oceňování dle cenového předpisu (administrativní ceny, ceny obvyklé), dále pro účely vkladu majetku do obchodních společností, oceňování pro bankovní účely (Česká spořitelna a.s., Živnostenská banka, GE Money bank a.s., HVB bank a.s.) Kontakt Ing. Zdeněk Nosek RealServis N&Z, spol. s r.o. Na Svahu 176 460 01 Liberec 2 Tel: +420 485 101 668 GSM: +420 608 320 120 Email: info@realservis.com Znalec Vladimír Jakoubě 1.máje 4378/37 466 04 Jablonec n.N.okres Jablonec n.N.telefon: 483705711 723243817e-mail: v.jakoube@volny.czJakoubě Vladimír znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitosti doplňující  informace : odhadce majetku, oceňování pro bankovní účely pro většinu bank, pro potřeby FÚ, obvyklé ceny pro potřeby vypořádání SJM, dědictví a pod., stanovení ceny obvyklé dle §196a ObchZ, vklady do základního kapitálu dle § 59 ObchZ. Kontakt: Jakoubě Vladimír 1. máje 37/4378 466 04 Jablonec nad Nisou tel. 723 243 817, 483 705 711 e-mail: v.jakoube@volny.cz
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.088