Spolek soudních znalců České republiky


Vyhledávání výrazu 'mlčenlivost soudního znalce':

ETICKÝ KODEX  SOUDNÍHO   ZNALCE  Převzato z Komory soudních znalců ČR – sekce stavebnictví Brno   Dokument, který byl schválen členskou základnou usnesením Valné hromady dne 27.3.1999 Komory soudních znalců České republiky sekce stavebnictví region Ještěd o.s. Tento kodex obsahuje etické a profesní zásady, kterými se řídí znalec při své činnosti.   1) VZTAH KE SPOLEČNOSTI   Znalec při své práci chrání zájmy veřejné, prosazuje zvyšování profesionální úrovně znaleckých posudků, plně využívá svého vzdělání a praxe v oboru, je společensky bezúhonný a zadané zpracování vykonává s vědomím plné zodpovědnosti za jeho výsledky. Znalec je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných zákonů, nařízení a norem.   2) VZTAH KE KLIENTOVI   Znalec ochraňuje zájmy svého klienta, podřizuje svůj osobní zájem zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu zájmů, je povinen o tom neprodleně klienta vyrozumět a případně od zakázky odstoupit. Jednání  znalce  s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být použity při jiném odhadu nebo činnosti bez jeho souhlasu. O skutečnostech týkajících se klienta zachovává znalec  mlčenlivost . Znalec vykonává práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu znaleckého posudku. Znalec odpovídá za škody způsobené klientovi, případnou chybu nebo omyl bezodkladně napraví. Znalec má nárok na přiměřenou odměnu za provedené úkony, dohodu o výši honoráře, termínu realizace uzavře s klientem před zahájením prací na znaleckém posudku. Znalec nesmí bez předchozího souhlasu klienta pověřit zpracováním zakázky jiného  znalce . Může však s jeho vědomím přibrat další odborné konzultanty resp. zadat formou subdodávky ty části znaleckého posudku, které jsou mimo obor jeho specializace. Nezbavuje se však odpovědnosti za koordinaci a řízení v průběhu zpracování jakož i za konečné znění znaleckého posudku. Znalec nesmí zpracovávat znalecké posudky v oboru resp. odvětví, pro nějž nemá oprávnění. Pokud je zadaný případ nad jeho síly a schopnosti, doporučuje se navrhnout jiného odborníka.   3) VZTAH K PROFESI   Znalec při výkonu své činnosti dbá na dodržování společenských a etických pravidel a musí se vyvarovat takových způsobů jednání, které by ohrozily nebo znevážily profesi  soudního   znalce  ve společnosti. Znalec soustavně zvyšuje svou odbornou úroveň, nelituje finančních prostředků a času na opatřování a studium odborné literatury a časopisů. Opatřuje znalecký posudek podpisem a razítkem – tím přebírá odpovědnost za odbornou úroveň a kvalitu dokumentu. Znalec nepřijme zakázku neslučitelnou se slibem  znalce  a s jeho etickou odpovědností a pokud možno se vyhýbá zpracování znaleckých posudků v těch případech, u kterých může vzniknout námitka podjatosti. Znalec provádí místní šetření po předchozí přípravě s cílem získat maximum informací na místě samém a odchází z místa teprve tehdy, když jsou všechny zdroje vyčerpány. Znalec si provádí řádnou dokumentaci místního šetření a pokud to okolnosti vyžadují, dokládá fotografickou dokumentaci. Věnuje maximální pozornost zpracování nálezu jako první a velmi důležité části znaleckého posudku.   4) VZTAH KE KOLEGUM ZNALCUM   Znalec se vyvaruje při své činnosti úmyslného přímého i nepřímého poškození svého kolegy, neodmítne mu požadavek na konzultaci, přičemž konzultace většího rozsahu se rozumí za úhradu. Znalec je povinen uvádět ve znaleckém posudku jakoukoliv změnu konzultantů. Znalec oznámí kolegovi, že provádí protiposudek resp. revizní posudek a vyžádá si eventuální vysvětlení k danému případu. Přitom uvážlivě posuzuje skutečnosti jaké podklady byly předchozímu zpracovateli dány k dispozici a k jakému účelu mu bylo přesně formulováno zadání. Znalec se vyvaruje poškozování svých kolegů nepřiměřenými nabídkami pokud se týká výše honoráře.   5) VZTAH KE KOMOŘE   Znalec je povinen platit členské příspěvky v termínech a výši schválené Valnou hromadou sekce KSZ, má právo využívat všechny placené a neplacené služby poskytované komorou. Znalec má povinnost oznámit Komoře údaje o své osobě, které mají vliv na výkon znalecké činnosti, Komora je povinna reagovat na každý podnět  znalce . Komora zachází s údaji o svém členu jako s důvěrnými a nesmí je bez souhlasu poskytnout dalším osobám. Komora smí pouze bez souhlasu sdělit jméno  znalce , obor či specializaci a kontaktní adresu. Znalec má právo na smírčí řízení při sporu s jiným  znalce m před výborem sekce KSZ a podporu odbornou resp. právní při sporu s osobou jinou (fyzickou nebo právnickou). Komora má povinnost vést neprodleně proti svému členovi disciplinární řízení při závažném porušení tohoto morálního kodexu Za použití různých pramenů a připomínek v průběhu schvalování sestavil a navrhl: Ing. Buchta – jednatel výboru KSZ sekce stavebnictví Brno     Časopis Soudní inženýrství Časopis Soudní inženýrství vydává Ústave  soudního  inženýrství Vysokého učení technického v Brně Závazné podmínky a zásady používání databáze Registr nemovitostí (dále jen Registr) Registr slouží jako databáze pouze realizovaných obchodů s nemovitostmi (prodej i pronájem) pro potřebu ocenění nemovitostí jeho uživatelem, správcem registru je Spolek soudních znalců České republiky. Databázi mohou využívat pouze znalci, zapsaní v Evidenci znalců a tlumočníků MS ČR (z důvodu zpětné kontroly, každý znalec má přidělené uživatelské jméno, shodné se zápisem na serveru Justice.cz) Výstupy z Registru slouží výlučně pro pracovní potřeby přihlášeného  znalce , pokud jsou použity jako příloha znaleckého posudku, je povolena pouze forma originálního tiskového výstupu bez neveřejných informací. Předání údajů třetím osobám není povoleno, zákaz platí i pro správce registru. Pokud data z Registru slouží jako důkazní prostředek (např. jako podkladová data  znaleckého posudku, vypracovaného za účelem  soudního  řízení, které jsou zpětně dohledatelné), je nutné z technických důvodů (zálohování) použít nemovitosti starší 48 hodin po jejich vložení do databáze. Užíváni dat je bezplatné, jediná podmínka pro přístup je vložení minimálně jednoho obchodovaného případu nemovitosti (prodej nebo pronájem), o kterém má znalec relevantní a pravdivé informace. Poté je úplný přístup do registru uvolněn po dobu 30 dnů. Znalec je povinen poskytnout údaje pravdivé a nezkreslené, v opačném případě zodpovídá za potencionálně vzniklou škodu dotčeným uživatelům. Mějte na paměti, že  mlčenlivost i  znalce  může zprostit pouze zadavatel nebo objednatel, je tedy vhodné mít příslušný souhlas se zveřejněním dat obchodu s nemovitostí již v objednávce nebo smlouvě o provedení znaleckého posudku (nejběžnější případ jak znalec přijde k informaci). Úplným zadáním dat do registru a jejich aktivací souhlasí uživatel s těmito podmínkami. V Liberci dne 1.1.2011 KSZ ČR o.s., sekce stavebnictví REGION JEŠTĚD. Spolek soudních znalců České republiky Vítejte na webu Spolku soudních znalců České republiky. Hlavním posláním portálu je zvyšování kvality odborné informovanosti soudních znalců, najdete zde kontakty na soudní  znalce  a informace pro laickou i odbornou veřejnost. Část určená členům je dostupná pouze po přihlášení. Sdružujeme  znalce  zejména ze dvou oblastí - oceňování nemovitostí a odborníky z problematiky stavebnictví. Územně pokrývá Liberecký kraj a severní část Ústeckého kraje - Šluknovský výběžek. Na stránce "Kontakty na členy" naleznete mimo adres, e-mailů a telefonů také rozšířené  profily jednotlivých znalců včetně dalších služeb, které jako odborníci poskytují.   Za provoz webových stránek zodpovídá redakční rada, kterou tvoří výbor sekce. Máme zájem o spolupráci s veřejností, proto nás veřejnost může kontaktovat svými dotazy či náměty zde, odborná veřejnost má stejnou možnost zde. Judikatura - odkazy                                                                           Laická veřejnost Vážení návštěvníci , Tato část stránek je určena především široké veřejnosti, které se jakýmkoliv způsobem dotýká problematika práce soudních znalců, zejména z oboru stavebnictví či ekonomiky - ceny a odhady nemovitostí. Najdete zde jak kontakty na  znalce  a jejich služby, tak možnost základní orientace v problematice znaleckých posudků. Pro různé situace existují někdy rozdílné způsoby ocenění nemovitosti (namátkou daň z převodu, vypořádání spoluvlastníků, vklad do obchodního majetku firmy, exekuce, účetní evidence apod.) Za vyřešení Vašich případných dotazů či námětů zodpovídá předseda spolku Ing. Zdeněk Tomíček.    Část I Úvodní ustanovení Komora soudních znalců České republiky, o. s. (dále jen "Komora") je dobrovolnou organizací sdružující  znalce  všech profesí jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb. v platném znění, nebo zákona jej nahrazujícího, k činné účasti na všestranném rozvoji znalecké činnosti. Úkolem komory je prosazovat a obhajovat profesní zájmy znalců ve vztahu k státním orgánům a k ostatním právním subjektům. Jako nepolitická organizace se komora chce podílet na vypracovávání a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znaleckých oborů a dalších předpisů souvisejících se znaleckou činností, včetně podpory etických a morálních zásad znalecké činnosti. Komora se bude snažit prosazovat zlepšení ekonomického a sociálního postavení znalců a komunikovat s orgány a s organizacemi v návazných oborech, jakož i spolupracovat s vyššími státními orgány jako jeden z jejich vrcholných poradních subjektů. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo Název organizace: Komora soudních znalců České republiky, o. s. (KSZ ČR, o. s. – dále jen „Komora“) Sídlo komory: 190 00 Praha 9, Prosecká 74   Článek 2 Právní poměry Členství v komoře je otevřené pro všechny  znalce  (fyzické i právnické osoby) České republiky uvedené v příslušných seznamech Ministerstva spravedlnosti ČR. Právní subjektivitu má Komora jako celek a jednotlivé sekce komory. Článek 3 Územní působnost   Komora vyvíjí svou činnost na území České republiky, přitom územně spolupracuje i se zahraničními profesními sdruženími s podobnou strukturou a zaměřením.   Článek 4 Činnost komory   V zájmu plnění úkolů a cílů uvedených v úvodním ustanovení vyvíjí komora výchovnou a informační činnost. V souladu s platnými právními předpisy vyvíjí i činnost vydavatelskou, nakladatelskou, pedagogickou a organizační zaměřenou na výchovu, vzdělávání a informovanost svých členů. Odborná veřejnost Vážené kolegyně  a kolegové, Tato stránka je určena především znalcům a odhadcům, kteří se zabývají zejména oceňováním nemovitostí. Je veřejně přístupná bez omezení jak členům ostatních sekcí KSZ ČR, tak členům podobných profesních organizací. Mimo obecných odkazů odborného charakteru rádi přivítáme Vaše náměty a připomínky, které by mohly být užitečné pro ostatní kolegy. Pro komunikaci prosím využívejte stránku dotazy a informace, která zároveň slouží jako veřejně přístupná odborná konference. Za vyřešení Vašich případných dotazů či námětů zodpovídá Ing. Jan Pilař - člen výboru za okres Jablonec na Nisou .   Pro všechny  znalce  (i nečleny KSZ ČR) jsme zdarma uvolnili databázi Registru nemovitostí. Jedná se o soubor informací o pouze realizovaných obchodech s nemovitostmi (prodej i pronájem) pro potřebu ocenění nemovitostí, více již na stránkách samotného Registru. Za vyřešení Vašich případných dotazů či námětů zodpovídá Josef Slavíček - místpředseda sekce a člen výboru za okres Liberec. Část II ČLENSTVÍ V KOMOŘE, PRÁVA a POVINNOSTI ČLENŮ Článek 5 Podmínky a vznik členství Členství v komoře je dobrovolné a platí na celém území České republiky, v rámci udělení čestného členství i u zahraničních členů partnerských organizací. Členem komory může být každý znalec jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. v platném znění nebo zákona jej nahrazujícího, který souhlasí s úkoly a s cíli komory vyjádřenými v úvodním ustanovení stanov a hodlá je uskutečňovat v plném rozsahu. Uchazeč o členství podává členskou přihlášku podle své odbornosti výboru té sekce (výborům těch sekcí), v níž (v nichž) hodlá vyvíjet činnost. Výbor sekce rozhodne o přijetí za člena komory do tří měsíců od doručení přihlášky. V případě nepřijetí má uchazeč právo odvolat se do jednoho měsíce prostřednictvím výboru sekce k valné hromadě, která o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání. Výbor sekce informuje představenstvo komory prostřednictvím sekretariátu představenstva komory o přijetí člena. Článek 6 Práva a povinnosti členů   Člen komory má právo: volit a být volen do orgánů komory, podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění cílů a úkolů komory, konzultovat s orgány komory právní, odborné a jiné otázky související s výkonem funkce  znalce , být informován o všech akcích pořádaných komorou, účastnit se jich a aktivně se na nich podílet. Člen komory je povinen: dbát etických a morálních zásad znalecké činnosti dodržovat stanovy komory a řídit se rozhodnutími jejích orgánů zaplatit zápisné, platit sekci, ve které působí, každoročně do 31. března a představenstvu komory prostřednictvím jedné sekce každoročně do 30. dubna členské příspěvky.   Článek 7 Zánik členství   Členství v sekci a komoře zaniká: úmrtím člena, odvoláním  znalce  orgánem, který ho jmenoval  znalce m, písemným oznámením člena zaslaným výboru příslušné sekce, a to dnem doručení takového oznámení; pokud je člen registrován ve více sekcích, zaniká jeho členství v komoře dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství adresovaného výboru poslední ze všech sekcí, ve kterých byl členem, písemným oznámením člena adresovaným představenstvu komory nebo kterémukoliv členovi tohoto představenstva; členství v komoře zaniká dnem doručení takového oznámení; představenstvo o tom informuje příslušné sekce. Členství v sekci a komoře zaniká z důvodů závažného porušení povinností člena, a to zejména povinnosti člena podle článku 6 stanov zaplatit každoročně do konce března členské příspěvky. Členství v sekci může zaniknout rozhodnutím výboru sekce i z dalších důvodů uvedených v článku 6 bod 2 těchto stanov. Členství v komoře zaniká rozhodnutím představenstva ze stejných důvodů na základě řádně odůvodněného návrhu dozorčí rady představenstva. V případě, že k zániku členství v komoře dojde rozhodnutím představenstva, zaniká členství ve všech sekcích. Omlouvám se autorovi, pokud textová část citace ne zcela souhlasí originálem tištěné verze. Na první pohled informace ze světa sci-fi, ale zdání klame. Jedná se určitě o užitečný nápad, který může "tříbit znaleckou kulturu" i v našich končinách. Konkrétně: v posledních letech přibývá sporů s napadením znaleckého posudku  znalce , určeného soudem. Málokdy znalec "najatý" nespokojenou stranou vůbec kontaktuje původního  znalce  (i když etický kodex  znalce  říká něco jiného), natož aby spolu probírali detailně sporné body. Pouze jednou jsem zažil, že soudce prováděl výslech obou znalců současně a povolil jim vzájemné otázky. Ale to je spíše bílá vrána, daleko od způsobu popisovaném kolegou z Velké Británie. Přitom i náš právní řád něco podobného umožňuje. Novela OSŘ (prohlášení  znalce  v doložce) umožňuje znalci stejné postavení, jako má znalec jmenovaný soudem. Co nám brání, abychom od počátku (pokud si např. každá strana zvolí svého  znalce  nebo se na nás strana obrátí již po jmenování  znalce  soudem) spolu jako znalci a kolegové probírali problematiku znaleckého úkolu a nacházeli styčné body? Odlišný pohled na věc není na závadu, alespoň si každý znovu probere svůj pohled na věc z jiného úhlu. Vždyť klienti stejně řadu informací zamlčí (pokud přímo vědomě nelžou), tak proč je nezískat i z druhé strany (je jedno, kdo mě ustanovil nebo objednal, znalec má být nezávislý a nestranný. Možná se mýlím, ale určitě by ubylo mnoho nedorozumění, zbytečné rivality a dokonce nesnášenlivosti mezi znalci. Něco jiného je totiž napadnou posudek kolegy (někdy i anonymně) než problém odborně a v klidu řešit osobně z očí do očí. Josef Slavíček Problematika pojmu obvyklá cena při ocenění pro Státní pozemkový úřad je vyjasněna novelou zákona č.503/1997 Sb. Dne 10.9.2013 vyšla ve sbírce zákonu novela č.280/2013 Sb., která mění zákon č.503/2012 Sb. s účinnosti od 1.10.2013. Podstatnou změnou je čl.1 odst. 11, který zní: V § 12 se na konci odstavce 3 doplňují věty „To neplatí v případě, kdy se zemědělské pozemky nacházejí v zastavitelné nebo zastavěné ploše obce. V takovém případě se zemědělské pozemky převádí za cenu obvyklou.“. Tedy cena obvyklá bez odkazu na zákon 151/1997 Sb. ani odkaz na jeho prováděcí vyhlášku. Vedení SPÚ se rozhodlo, že v této souvislosti bude od účinnosti novely vyžadovat "tržní ocenění" pozemků i v případě § 14 a § 20 zákona 503/2013 Sb. Spolu s Ing. Tomíčkem jsme se zúčastnily jednání na SPÚ v Praze zejména z důvodu, aby zadání objednávek bylo pro  znalce  jednoznačné. Závěr jednání je dohoda, že smluvní znalci obdrží od 1.10.2013 jasnou objednávku s požadavkem na ocenění pozemku v úrovni obvyklé ceny. Tedy, bez jakéholiv požadavku na ocenění dle 151/1997 Sb (natož na prováděcí vyhlášku), které by bylo matoucí a nejednoznačné. Vedení SPÚ vzalo od nás na vědomí, že v případě některých lokalit a některých druhů pozemků bude problematické jednoznačně provést odhad pouze ceny obvyklé. Předpokládám na úrovni naší sekce znalců regionu Liberec odborný seminář pro smluvní  znalce , abychom se sjednotili na postupu pro vypracování tohoto typu posudků. Josef Slavíček
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.108