Spolek soudních znalců České republiky


Vyhledávání výrazu 'smluvní znalec pro Komerční banku':

 Znalec  Bc. Jiří Bliml  Znalec  Jiří Janeček Závazné podmínky a zásady používání databáze Registr nemovitostí (dále jen Registr) Registr slouží jako databáze pouze realizovaných obchodů s nemovitostmi ( pro dej i  pro nájem)  pro  potřebu ocenění nemovitostí jeho uživatelem, správcem registru je Spolek soudních znalců České republiky. Databázi mohou využívat pouze znalci, zapsaní v Evidenci znalců a tlumočníků MS ČR (z důvodu zpětné kontroly, každý  znalec  má přidělené uživatelské jméno, shodné se zápisem na serveru Justice.cz) Výstupy z Registru slouží výlučně  pro  pracovní potřeby přihlášeného znalce, pokud jsou použity jako příloha  znalec kého posudku, je povolena pouze forma originálního tiskového výstupu bez neveřejných informací. Předání údajů třetím osobám není povoleno, zákaz platí i  pro  správce registru. Pokud data z Registru slouží jako důkazní  pro středek (např. jako podkladová data   znalec kého posudku, vypracovaného za účelem soudního řízení, které jsou zpětně dohledatelné), je nutné z technických důvodů (zálohování) použít nemovitosti starší 48 hodin po jejich vložení do databáze. Užíváni dat je bezplatné, jediná podmínka  pro  přístup je vložení minimálně jednoho obchodovaného případu nemovitosti ( pro dej nebo  pro nájem), o kterém má  znalec  relevantní a pravdivé informace. Poté je úplný přístup do registru uvolněn po dobu 30 dnů.  Znalec  je povinen poskytnout údaje pravdivé a nezkreslené, v opačném případě zodpovídá za potencionálně vzniklou škodu dotčeným uživatelům. Mějte na paměti, že mlčenlivosti znalce může z pro stit pouze zadavatel nebo objednatel, je tedy vhodné mít příslušný souhlas se zveřejněním dat obchodu s nemovitostí již v objednávce nebo smlouvě o  pro vedení  znalec kého posudku (nejběžnější případ jak  znalec  přijde k informaci). Úplným zadáním dat do registru a jejich aktivací souhlasí uživatel s těmito podmínkami. V Liberci dne 1.1.2011 KSZ ČR o.s., sekce stavebnictví REGION JEŠTĚD. Návod používání Registru nemovitostí Zde máte k dispozici jednoduchý návod na přihlášení do registru.  Pro  vstup do databáze je nutné vložení minimálně jednoho obchodovaného případu nemovitosti ( pro dej nebo  pro nájem), o kterém má  znalec  relevantní a pravdivé informace. Poté je úplný přístup do registru uvolněn po dobu 30 dnů ETICKÝ KODEX SOUDNÍHO ZNALCE Převzato z Komory soudních znalců ČR – sekce stavebnictví Brno   Dokument, který byl schválen členskou základnou usnesením Valné hromady dne 27.3.1999 Komory soudních znalců České republiky sekce stavebnictví region Ještěd o.s. Tento kodex obsahuje etické a  pro fesní zásady, kterými se řídí  znalec  při své činnosti.   1) VZTAH KE SPOLEČNOSTI    Znalec  při své práci chrání zájmy veřejné,  pro sazuje zvyšování  pro fesionální úrovně  znalec kých posudků, plně využívá svého vzdělání a praxe v oboru, je společensky bezúhonný a zadané zpracování vykonává s vědomím plné zodpovědnosti za jeho výsledky.  Znalec  je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných zákonů, nařízení a norem.   2) VZTAH KE KLIENTOVI    Znalec  ochraňuje zájmy svého klienta, podřizuje svůj osobní zájem zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu zájmů, je povinen o tom ne pro dleně klienta vyrozumět a případně od zakázky odstoupit. Jednání znalce s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být použity při jiném odhadu nebo činnosti bez jeho souhlasu. O skutečnostech týkajících se klienta zachovává  znalec  mlčenlivost.  Znalec  vykonává práce na zakázce s vysokým  pro fesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu  znalec kého posudku.  Znalec  odpovídá za škody způsobené klientovi, případnou chybu nebo omyl bezodkladně napraví.  Znalec  má nárok na přiměřenou odměnu za  pro vedené úkony, dohodu o výši honoráře, termínu realizace uzavře s klientem před zahájením prací na  znalec kém posudku.  Znalec  nesmí bez předchozího souhlasu klienta pověřit zpracováním zakázky jiného znalce. Může však s jeho vědomím přibrat další odborné konzultanty resp. zadat formou subdodávky ty části  znalec kého posudku, které jsou mimo obor jeho specializace. Nezbavuje se však odpovědnosti za koordinaci a řízení v průběhu zpracování jakož i za konečné znění  znalec kého posudku.  Znalec  nesmí zpracovávat  znalec ké posudky v oboru resp. odvětví,  pro  nějž nemá oprávnění. Pokud je zadaný případ nad jeho síly a schopnosti, doporučuje se navrhnout jiného odborníka.   3) VZTAH K  PRO FESI    Znalec  při výkonu své činnosti dbá na dodržování společenských a etických pravidel a musí se vyvarovat takových způsobů jednání, které by ohrozily nebo znevážily  pro fesi soudního znalce ve společnosti.  Znalec  soustavně zvyšuje svou odbornou úroveň, nelituje finančních  pro středků a času na opatřování a studium odborné literatury a časopisů. Opatřuje  znalec ký posudek podpisem a razítkem – tím přebírá odpovědnost za odbornou úroveň a kvalitu dokumentu.  Znalec  nepřijme zakázku neslučitelnou se slibem znalce a s jeho etickou odpovědností a pokud možno se vyhýbá zpracování  znalec kých posudků v těch případech, u kterých může vzniknout námitka podjatosti.  Znalec   pro vádí místní šetření po předchozí přípravě s cílem získat maximum informací na místě samém a odchází z místa teprve tehdy, když jsou všechny zdroje vyčerpány.  Znalec  si  pro vádí řádnou dokumentaci místního šetření a pokud to okolnosti vyžadují, dokládá fotografickou dokumentaci. Věnuje maximální pozornost zpracování nálezu jako první a velmi důležité části  znalec kého posudku.   4) VZTAH KE KOLEGUM ZNALCUM    Znalec  se vyvaruje při své činnosti úmyslného přímého i nepřímého poškození svého kolegy, neodmítne mu požadavek na konzultaci, přičemž konzultace většího rozsahu se rozumí za úhradu.  Znalec  je povinen uvádět ve  znalec kém posudku jakoukoliv změnu konzultantů.  Znalec  oznámí kolegovi, že  pro vádí  pro tiposudek resp. revizní posudek a vyžádá si eventuální vysvětlení k danému případu. Přitom uvážlivě posuzuje skutečnosti jaké podklady byly předchozímu zpracovateli dány k dispozici a k jakému účelu mu bylo přesně formulováno zadání.  Znalec  se vyvaruje poškozování svých kolegů nepřiměřenými nabídkami pokud se týká výše honoráře.   5) VZTAH KE KOMOŘE    Znalec  je povinen platit členské příspěvky v termínech a výši schválené Valnou hromadou sekce KSZ, má právo využívat všechny placené a neplacené služby poskytované komorou.  Znalec  má povinnost oznámit Komoře údaje o své osobě, které mají vliv na výkon  znalec ké činnosti, Komora je povinna reagovat na každý podnět znalce. Komora zachází s údaji o svém členu jako s důvěrnými a nesmí je bez souhlasu poskytnout dalším osobám. Komora smí pouze bez souhlasu sdělit jméno znalce, obor či specializaci a kontaktní adresu.  Znalec  má právo na smírčí řízení při sporu s jiným znalcem před výborem sekce KSZ a podporu odbornou resp. právní při sporu s osobou jinou (fyzickou nebo právnickou). Komora má povinnost vést ne pro dleně  pro ti svému členovi disciplinární řízení při závažném porušení tohoto morálního kodexu Za použití různých pramenů a připomínek v průběhu schvalování sestavil a navrhl: Ing. Buchta – jednatel výboru KSZ sekce stavebnictví Brno     Informace o spolku, kontakt na výbor spolku, redakční rada webu Dobrý den vážený návštěvníku našich webových stránek,               Dovolte mi, abych Vás jménem výboru Spolku soudních znalců České republiky (vzniklý z původních členů Komory soudních znalců, o.s. – sekce stavebnictví, region Ještěd) jednak pozdravil a seznámil Vás se záměrem našich www stránek, které jste právě otevřeli. Máme z toho upřímnou radost a děkujeme Vám za Váš zájem. Chtěl bych Vám sdělit, co lze od jejich obsahu očekávat. Ing. Zdeněk Tomíček - předseda výboru spolku.   Název: Spolek soudních znalců České republiky, se sídlem Údolní 422/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec IČO: 04619251 Právní forma: Spolek Datum vzniku:24.12.2015 (původní sekce KSZ ČR fungovala od 4. května 1990) Historie: Původní Sekce region Ještěd vznikla v roce 1990 ustavující Valnou hromadou. Byla samostatnou organizační složkou Komory soudních znalců ČR a jejími členy byli znalci z okresů Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec a částečně z okresu Děčín. Hlavní zaměření našich členů je v oblasti oceňování nemovitostí popřípadě v oblasti stavebnictví. V ostatních oborech a odvětvích byla organizace znalců zajišťována celostátně. Od svého vzniku bylo zájmem všech dosavadních výborů hájit zájmy svých členů a rozvíjet jejich odbornou způsobilost. V roce 2015 byla činnost sekce ukončena a byla zřízena následnická organizace - Spolek soudních znalců České republiky   Posláním spolku   podpora, ochrana a zvyšování  pro fesionální úrovně svých členů  pro  výkon  znalec ké činnosti zastupování zájmů svých členů vůči státním orgánům a dalším organizacím a spolupráce s těmito orgány a organizacemi dbá na řádný výkon činnosti svých členů, na jejich  pro fesionální a etickou úroveň dohlíží na dodržování etického kodexu schváleného valnou hromadou spolku shromažďování a šíření poznatků ze  znalec ké činnosti  pro  potřebu svých členů přenášení poznatků z odborných seminářů z oblasti oceňování do výkonu  znalec ké činnosti členů spolku sjednocování odborných stanovisek svých členů formou odborných diskuzí usměrňuje činnost svých členů v souladu s právními normami platnými v ČR v oblasti  znalec ké činnosti zajišťovat svým členům metodické, poradenské a konzultační služby spolupráce s orgány státní správy při tvorbě závazných právních předpisů v oblasti  znalec ké činnosti poskytování základních informací o činnosti svých členů zabezpečuje spolupráci s jinými  znalec kými institucemi   Podmínky členství: Členem Spolku soudních znalců České republiky se může stát každý  znalec , jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Přihlášku  znalec  podává příslušné sekci podle svého oboru a specializace, případně podle místa svého působení. V případě zájmu o členství, zde si  pro sím stáhněte formulář registrační karty ve formátu PDF. Vyplněné evidenční karty zašlete 2x na adresu předsedy sekce. Sekce Vám zašle další informace a složenku (případně č.bank.účtu) na úhradu členských příspěvků. Členské příspěvky byly poslední valnou hromadou stanoveny na 1000,- Kč/rok . Článek 11 Předseda představenstva komory Předseda představenstva, 1. místopředseda představenstva a 2. místopředseda představenstva komory zastupují komoru navenek. Předseda představenstva komory v rámci své působnosti zejména: zabezpečuje realizaci usnesení představenstva, zabezpečuje řídící a koordinační činnost komory, svolává zasedání představenstva a předsednictva komory, předsedá zasedání představenstva, předsednictva komory a sněmu, případně pověřuje řízením těchto zasedání jiného člena představenstva, jmenuje a odvolává 1. místopředsedu, 2. místopředsedu, místopředsedy a případně i další členy předsednictva komory, jmenuje a odvolává členy redakční rady časopisu  Znalec . Předseda představenstva komory může pověřit zastupováním  pro  jednání v jednotlivých případech další členy předsednictva nebo představenstva. V případě, že předseda představenstva není schopen vykonávat svou funkci z vážných důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc apod.), přebírá všechny jeho pravomoci 1. místopředseda. V případě, že 1. místopředseda není schopen vykonávat svou funkci z vážných důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc apod.), přebírá všechny jeho pravomoci 2. místopředseda. V případě, že nikdo z těchto tří funkcionářů by nevykonával svou funkci, představenstvo má právo převést volbou pravomoci těchto funkcionářů na jiného člena představenstva. Část II ČLENSTVÍ V KOMOŘE, PRÁVA a POVINNOSTI ČLENŮ Článek 5 Podmínky a vznik členství Členství v komoře je dobrovolné a platí na celém území České republiky, v rámci udělení čestného členství i u zahraničních členů partnerských organizací. Členem komory může být každý  znalec  jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. v platném znění nebo zákona jej nahrazujícího, který souhlasí s úkoly a s cíli komory vyjádřenými v úvodním ustanovení stanov a hodlá je uskutečňovat v plném rozsahu. Uchazeč o členství podává členskou přihlášku podle své odbornosti výboru té sekce (výborům těch sekcí), v níž (v nichž) hodlá vyvíjet činnost. Výbor sekce rozhodne o přijetí za člena komory do tří měsíců od doručení přihlášky. V případě nepřijetí má uchazeč právo odvolat se do jednoho měsíce  pro střednictvím výboru sekce k valné hromadě, která o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání. Výbor sekce informuje představenstvo komory  pro střednictvím sekretariátu představenstva komory o přijetí člena. Článek 6 Práva a povinnosti členů   Člen komory má právo: volit a být volen do orgánů komory, podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění cílů a úkolů komory, konzultovat s orgány komory právní, odborné a jiné otázky související s výkonem funkce znalce, být informován o všech akcích pořádaných komorou, účastnit se jich a aktivně se na nich podílet. Člen komory je povinen: dbát etických a morálních zásad  znalec ké činnosti dodržovat stanovy komory a řídit se rozhodnutími jejích orgánů zaplatit zápisné, platit sekci, ve které působí, každoročně do 31. března a představenstvu komory  pro střednictvím jedné sekce každoročně do 30. dubna členské příspěvky.   Článek 7 Zánik členství   Členství v sekci a komoře zaniká: úmrtím člena, odvoláním znalce orgánem, který ho jmenoval znalcem, písemným oznámením člena zaslaným výboru příslušné sekce, a to dnem doručení takového oznámení; pokud je člen registrován ve více sekcích, zaniká jeho členství v komoře dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství adresovaného výboru poslední ze všech sekcí, ve kterých byl členem, písemným oznámením člena adresovaným představenstvu komory nebo kterémukoliv členovi tohoto představenstva; členství v komoře zaniká dnem doručení takového oznámení; představenstvo o tom informuje příslušné sekce. Členství v sekci a komoře zaniká z důvodů závažného porušení povinností člena, a to zejména povinnosti člena podle článku 6 stanov zaplatit každoročně do konce března členské příspěvky. Členství v sekci může zaniknout rozhodnutím výboru sekce i z dalších důvodů uvedených v článku 6 bod 2 těchto stanov. Členství v komoře zaniká rozhodnutím představenstva ze stejných důvodů na základě řádně odůvodněného návrhu dozorčí rady představenstva. V případě, že k zániku členství v komoře dojde rozhodnutím představenstva, zaniká členství ve všech sekcích.  Pro blematika pojmu obvyklá cena při ocenění  pro  Státní pozemkový úřad je vyjasněna novelou zákona č.503/1997 Sb. Dne 10.9.2013 vyšla ve sbírce zákonu novela č.280/2013 Sb., která mění zákon č.503/2012 Sb. s účinnosti od 1.10.2013. Podstatnou změnou je čl.1 odst. 11, který zní: V § 12 se na konci odstavce 3 doplňují věty „To neplatí v případě, kdy se zemědělské pozemky nacházejí v zastavitelné nebo zastavěné ploše obce. V takovém případě se zemědělské pozemky převádí za cenu obvyklou.“. Tedy cena obvyklá bez odkazu na zákon 151/1997 Sb. ani odkaz na jeho  pro váděcí vyhlášku. Vedení SPÚ se rozhodlo, že v této souvislosti bude od účinnosti novely vyžadovat "tržní ocenění" pozemků i v případě § 14 a § 20 zákona 503/2013 Sb. Spolu s Ing. Tomíčkem jsme se zúčastnily jednání na SPÚ v Praze zejména z důvodu, aby zadání objednávek bylo  pro  znalce jednoznačné. Závěr jednání je dohoda, že  smluvní  znalci obdrží od 1.10.2013 jasnou objednávku s požadavkem na ocenění pozemku v úrovni obvyklé ceny. Tedy, bez jakéholiv požadavku na ocenění dle 151/1997 Sb (natož na  pro váděcí vyhlášku), které by bylo matoucí a nejednoznačné. Vedení SPÚ vzalo od nás na vědomí, že v případě některých lokalit a některých druhů pozemků bude  pro blematické jednoznačně  pro vést odhad pouze ceny obvyklé. Předpokládám na úrovni naší sekce znalců regionu Liberec odborný seminář  pro   smluvní  znalce, abychom se sjednotili na postupu  pro  vypracování tohoto typu posudků. Josef Slavíček Omlouvám se autorovi, pokud textová část citace ne zcela souhlasí originálem tištěné verze. Na první pohled informace ze světa sci-fi, ale zdání klame. Jedná se určitě o užitečný nápad, který může "tříbit  znalec kou kulturu" i v našich končinách. Konkrétně: v posledních letech přibývá sporů s napadením  znalec kého posudku znalce, určeného soudem. Málokdy  znalec  "najatý" nespokojenou stranou vůbec kontaktuje původního znalce (i když etický kodex znalce říká něco jiného), natož aby spolu  pro bírali detailně sporné body. Pouze jednou jsem zažil, že soudce  pro váděl výslech obou znalců současně a povolil jim vzájemné otázky. Ale to je spíše bílá vrána, daleko od způsobu popisovaném kolegou z Velké Británie. Přitom i náš právní řád něco podobného umožňuje. Novela OSŘ ( pro hlášení znalce v doložce) umožňuje znalci stejné postavení, jako má  znalec  jmenovaný soudem. Co nám brání, abychom od počátku (pokud si např. každá strana zvolí svého znalce nebo se na nás strana obrátí již po jmenování znalce soudem) spolu jako znalci a kolegové  pro bírali  pro blematiku  znalec kého úkolu a nacházeli styčné body? Odlišný pohled na věc není na závadu, alespoň si každý znovu  pro bere svůj pohled na věc z jiného úhlu. Vždyť klienti stejně řadu informací zamlčí (pokud přímo vědomě nelžou), tak  pro č je nezískat i z druhé strany (je jedno, kdo mě ustanovil nebo objednal,  znalec  má být nezávislý a nestranný. Možná se mýlím, ale určitě by ubylo mnoho nedorozumění, zbytečné rivality a dokonce nesnášenlivosti mezi znalci. Něco jiného je totiž napadnou posudek kolegy (někdy i anonymně) než  pro blém odborně a v klidu řešit osobně z očí do očí. Josef Slavíček Reakce na předchozí příspěvek Ing. Zdeňka Tomíčka. Už mě moc nebaví diskutovat je ve dvou, zajímá mě názor i ostatních kolegů či kolegyň. Omlouvám se, jestli se někdo cítí dotčen humorným odlehčením, zůstanu raději úředně suchý. Zdeněk se ptá na odhalení logiky. Matematická logika naštěstí umožňuje nekom pro misní a přesný výklad zákona a  pro váděcí vyhlášky, viz grafické znázornění na dvou příkladech. Logika říká, že zbytkový pozemek v modelovém příklad Ing. Tomíčka (v příloze případ č.2), musím ocenit dle § 32 odst.1, nikoliv dle § 32 odst.2. Pokud mám na mysli „selskou logiku“ ve smyslu otázky jak to, že dva shodné pozemky vedle sebe mají rozdílnou cenu, míchám hrušky s jablky. Ocenění dle zákona č.151/1997 Sb. dle jeho  pro váděcí vyhlášky je „netržním typem“ ocenění, které v některých mezních situacích nemusí odpovídat „tržnímu typu“ ocenění. Pokud si jako  znalec  uvědomím tuto zásadní skutečnost, mám „čistou hlavu“ a netrápím se rozdílem, stejně většinou nic nevymyslím. Josef Slavíček, k témat snad již naposled Dobrý den kolegové, Diskutovaný  pro blém ještě rozšiřuji o rozdíl mezi funkčním celkem a jednotným funkčním celkem. Zároveň připojuji vyjádření paní ing. Scholzové k dotazům na toto téma. Předem děkuji za názory a příspěvky Zdeněk Tomíček Dotaz na ing. Scholzovou: Dobrý den paní inženýrko, Dovoluji si na Vás obrátit s odborným dotazem, který se týká ocenění pozemků, který vyplynul z diskuse znalců v Libereckém kraji.  Pro blém se týká ocenění pozemku v Praze. Předpoklad: 1. Jedná se o pozemek v obci, která má cenovou mapu a oceňovaný pozemek je ve skupině s vyznačenou cenou. 2. Pozemek je dle skutečnosti zahradou u rodinného domu. Přístup na pozemek je pouze přes zastavěný pozemek s rodinným domem. 3. Stavební pozemek a zahrada nemají stejného vlastníka. 4. Dle § 27 se oceňují stavební pozemky podle cenové mapy. Zdůrazňuji stavební pozemky, které jsou specifikovány v zákoně 151/1997 Sb., v § 9 - členění pozemků. V tomto § jsou stavebními pozemky kromě jiných podle písmena a) odstavec 2 pozemky charakteru zahrady a ostatní ploch, které tvoří Jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v KN v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří a jsou ve vlastnictví stejného subjektu. Dotaz k  pro blematice: Pokud není pozemek v souladu s § 9 zákona stavebním pozemkem (není splněno vlastnictví), oceňuje se pozemek dle § 27 vyhlášky. Předem děkuji za odpověď. Zdeněk Tomíček Předseda sekce KSZ Region Ještěd Liberec Odpověď: Podle stavebního zákona v zastavěném území obce mohou být pouze zastavěné pozemky a zastavitelné plochy. Jsou to tedy pozemky, na kterých lze umístit stavbu, pokud tam už nestojí. pokud by pozemek nebyl v cenové mapě, oceňoval by se jako funkční celek podle § 32/2. Ocenění je stejné jako u JFC, má stejné využití. Podle ustanovení § 9 zákona o oceňování majetku se pozemek ocení násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec. Znalci nepřísluší rozhodovat o tom, zda obec zahrnula pozemek do cenové mapy oprávněně či neoprávněně. Toto rozhodování přísluší pouze obci a  pro to při pochybnostech o oprávněnosti zařazení pozemku do cenové mapy obce musí  znalec  postupovat podle § 27 odst. 4 vyhlášky. S pozdravem Ing. Vlasta Scholzová vedoucí oddělení Legislativa a metodika oceňování majetku  Znalec  Ing. Karel Alexa Petrovice 20 Jablonné v Podj.okres Liberectelefon: 487862535 731407854e-mail: alexaking@volny.czIng. Karel Alexa soudní  znalec  obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady specializace: nemovitosti  Smluvní  odhadce  pro   Komerční   banku  a. s. Kontakt: Jablonné v Podj., Petrovice čp. 20 mobil 731407854  Znalec  Zdeněk Müller Západní 2750 407 47 Varnsdorfokres Děčíntelefon: 412372574 602143711e-mail: muller-mi@volny.czsoudní  znalec  obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady specializace: nemovitosti  Smluvní  odhadce  pro   Komerční   banku  a. s. Kontakt: Západní 2750, 407 47 Varnsdorf telefon: 412372574 mobil: 602143711 e-mail: muller-mi@volny.cz  Znalec  Ing. Jiří Horák Turnov Vrchhůra 860 511 01 Turnovokres Semilytelefon: 481311513 737751037e-mail: horakjiriing@seznam.czIng. Jiří Horák  Znalec   pro  základní obor : ekonomika odvětví : ceny a odhady nemovitostí Obor: Stavebnictví: odvětví: Stavby obytné a zemědělské odhady  pro  převody nemovitostí, finanční úřady, dědictví, apod Odhady také v obecných cenách  Smluvní   znalec   pro  Českou spořitelnu a.s. Bydliště: 511 01 Turnov Vrchhůra 860 telefon: 481 311 513 fax : 481 311 513 mobil: 737 751 037  Znalec  Zdeněk Bartoš 1.máje 1166 511 01 Turnovokres Semilytelefon: 481323774 602626276e-mail: z.bartos@tiscali.czZdeněk Bartoš  Znalec   pro  základní obor : ekonomika odvětví : ceny a odhady nemovitostí doplňující informace :  Smluvní  odhadce  pro  Českou spořitelnu a.s. Kontakt : Zdeněk Bartoš 1.máje 1166 511 01 Turnov tel : 481 323 774 mobil : 602 626 276 e-mail : z.bartos@tiscali.cz  Znalec  Jiří Pimpara Máchova 1203/24 408 01 Rumburkokres Děčíntelefon: 412333145 602432613e-mail: pimpara@quick.czJiří Pimpara soudní  znalec  obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady specializace: nemovitosti  Smluvní  odhadce  pro  Českou spořitelnu a. s. Kontakt: Máchova 1203/24, 408 01 Rumburk telefon: 412333145, 412332648 fax: 412331217 mobil: 602432613 e-mail: pimpara@quick.cz  Znalec  Ing. Bc. Radek Hampl Ph.D. Soudní  znalec  Ing. Bc. Radek Hampl Ph.D. Stromovka 1434 407 47 Varnsdorf tel.:773 778 974  Znalec  Ing. Alena Koucká Kozinova 17 460 01 Liberecokres Liberectelefon: 482711309 603330072e-mail: koucka. znalec @seznam.cz  Znalec  Ing. Petr Pavlata Zásada 52 468 25 Zásadaokres Jablonec n.N.telefon: 483385233 604723386e-mail:  znalec @pavlata.cz  Znalec  Ing. Jiří Stejskal Letná 419 461 01 Liberec 12okres Liberectelefon: 607105902e-mail: stejskal. znalec @seznam.cz  Znalec  Ing. Petra Rosenbaumová Soudní  znalec  Ing. Petra Rosenbaumová 1.máje 1166, 511 01 Turnov Okres Semily tel.:602 380 456  Znalec  Milena Žáková  Znalec  v oboru ekonomika, Odvětví: Ceny a odhady, Specializace: nemovitosti. Hruborohozecká 286, 511 01 Turnov Okres Semily tel.:604 168466  Znalec  Ing. Miroslav Bureš Horská 200 460 14 Liberec 14okres Liberectelefon: 485101290 604201488e-mail: mira.bures@cmail.czIng. Miroslav Bureš  Znalec   pro  základní obor : Ekonomika odvětví : ceny a odhady specializace : nemovitosti  Znalec  Pavla Divecká Soudní  znalec  Pavla Divecká Brožíkova 364/2 460 15 Liberec Okres Liberec tel.:727 945 928 e-mail: divecka@gmail.com  Znalec  Karel Dunajčík Křivice 61 517 21 Týniště nad Orlicíokres Semilytelefon: 494371762, 739089811e-mail: cz624298@tiscali.czsoudní  znalec : - obor stavebnictví - stavby obytné, inženýrské a průmyslové - obor ekonomika - ceny a odhady nemovitostí  Znalec  Ing. Miloslav Chrumko Soudní  znalec  Ing. Miloslav Chrumko Všeň 145 51265 Všeň Okres Jablonec n.N. tel.:734642866 e-mail: miloslav.chrumko@seznam.cz  Znalec  Jindřich Meszner Kláštěrní 176 463 62 Hejniceokres Liberectelefon: 482322415 605809672e-mail: info@realityhejnice.czJindřich Meszner  Znalec   pro  základní obor : Ekonomika odvětví : ceny a odhady specializace : nemovitosti kontakt : Klášterní 176 463 62 Hejnice tel/fax : 482 322 415 mobil : 605 809 672 e-mail : info@realityhejnice.cz  Znalec  Ing. Jiří Nádvorník Heroutova 1736 470 01 Česká Lípaokres Česká Lípatelefon: 604944525e-mail: nadvornik.jiri@tiscali.czIng. Jiří Nádvorník odhady  pro  převody nemovitostí, finanční úřady, dědictví, apod.  Znalec   pro  základní obor : Ekonomika odvětví : ceny a odhady specializace : nemovitosti  Znalec  Ing. Lubomír Bureš kancelář: Moskevská 637/6 460 01 Liberec IVokres Liberectelefon: 485102156 604201487e-mail: arch-liberec@volny.czIng. Lubomír Bureš  znalec   pro  základní obor: ekonomika odvětví: ceny a odhady specializace: nemovitosti kancelář: firma ARCH Moskevská 637/6 460 01 Liberec  Znalec  Ing. Milan Šulc Zlínská 611/1 460 10 Liberec 3okres Liberectelefon: 603720465e-mail: sulc.domov@volny.czIng. Milan Šulc  znalec  v oboru : - ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí - stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové Adresa : Zlínská 611/1 460 10 Liberec III sulc.domov@volny.cz +420603720465  Znalec  Miloš Hraba Letná 511 460 01 Liberec 12okres Liberectelefon: 485123503 602878938e-mail: hraba-odhady@volny.czMiloš Hraba  znalec  z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti doplňující informace: též odhadce majetku, oceňování  pro  bankovní účely (většina větších bank) Kontakt: Miloš Hraba Letná 511 460 01 Liberec 12 tel./Fax: 485 123 503 mobil: 602 878 938 e-mail: hraba-odhady@volny.cz  Znalec  Josef Verner Pod Špičákem 641 468 41 Tanvaldokres Jablonec n.N.telefon: 483394795 606854195e-mail: josverner@seznam.czJosef Verner  znalec   pro  základní obor Ekonomika, odvětví:ceny a odhady, specializace:nemovitosti. doplňující informace: oceňuji jak v úrovni administrativních- vyhl. cen (FÚ, soudy a pod), tak v úrovni cen obvyklých (dědictví, vypořádání SJM, vklady do zákl. majetku a pod. Kontakty: kancelář TANREKA, RK, Krkonošská 220, Tanvald, tel:483394795, fax:483394572, mobil:606854195 e-mail: josverner@seznam.cz
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.094