Aktuality
close.png, 1,5kB

Dnes 10.9.2019 definitivně sněmovna schválila nový zákon o znalcích.

Vážené kolegyně a kolegové,
dnes sněmovna schválila zákon o znalcích, odmítnutý senátem. Po podpisu prezidenta ČR vstoupí v platnost. Jedná se o rozsáhlé změny, během podzimu uspořádáme školení, zaměřené na nové změny. Od r. 2021 se tedy máme na co "těšit".
Ve shodě zde hlasovalo hnutí ANO a Piráti, zbytek hlasů dodala ČSSD.

Členům připomínáme povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2019

Výzva pro členy našeho spolku - příspěvky na rok 2019 jsou ve výši 1 000,- Kč na NOVÝ účet 115-3720500277/0100, a to v termínu do 31.3.2019.
Variabilním symbolem je ideálně Vaše telefonní číslo na mobil pro případ, že by nebylo možné identifikovat platbu.
Děkuji.
Za výbor spolku Zd. Miller (602 433 451)

cena pozemku neoceněného v cenové mapě (vyhledávání)

Spolek soudních znalců České republiky


Vyhledávání výrazu 'cena pozemku neoceněného v cenové mapě':

Územní plány Kraj Liberec Mapo v á aplikace - přehled sta v u  v eškerých územních plánů Libereckého kraje Připra v ili jsme pro naše členy odkaz kompletní přehled ÚP kraje Liberec (žluté body  v   mapě  Libereckého kraje u obcí značí akti v ní informace,  texto v é a mapo v é podklady příslušného územního plánu se po rozkliknutí ote v řou  v  no v ém okně)   v stup do mapo v ého podkladu zde Ocenění pro SPÚ ČR Diskusní a informační blok je určen  v ýhradně pro znalce, spolupracující pro Státní pozemko v ý úřad ČR. Ote v řen bude po 15.říjnu 2013 bude sloužit pro odbornou spolupráci a sjednocení problematiky oceňo v ání pozemků  v  úro v ni ceny ob v yklé, nikoli v  tedy ceny zjištěné dle pro v áděcího předpisu zákona č.151/1997 Sb. 1) Jak ocenit podle  v yhl.č. 441/2014 Sb. byto v é a nebyto v é jednotky? 2) Problém s oceněním nemo v itosti, kde je  v  celku  v íce hla v ních sta v eb. Jak ocenit podle  v yhl.č. 441/2014 Sb. byto v é a nebyto v é jednotky. Zjistila jsem že KÚ  v  okolí mají  v  e v idenci jen zápisy podle zákona o  v lastnict v í bytů. Z KÚ ,praco v iště Ha v líčků v  Brod mi dokonce sdělil, že ne v í o tom, že by měli pro v ádět změny  v  e v idenci . Podnět k no v ému zápisu spolu v lastnického podílu by musel  v ycházet z no v ého prohlášení  v lastníka. Problém s oceněním nemo v itosti, kde je  v  celku  v íce hla v ních sta v eb. Podle programátora PLUTO-OLT je možné na začátku posudku zadat části posudku , ale  v  různých částech kú, nasta v it ceny pozemků a doplnit  v  těchto částech sta v by, které se na pozemcích nachází. Zajímal by mě názor  v áš názor, protože už mám požada v ek na toto ocenění. Dobrý den kolego v é, Diskuto v aný problém ještě rozšiřuji o rozdíl mezi funkčním celkem a jednotným funkčním celkem. Záro v eň připojuji  v yjádření paní ing. Scholzo v é k dotazům na toto téma. Předem děkuji za názory a příspě v ky Zdeněk Tomíček Dotaz na ing. Scholzo v ou: Dobrý den paní inženýrko, Do v oluji si na  V ás obrátit s odborným dotazem, který se týká ocenění pozemků, který  v yplynul z diskuse znalců  v  Libereckém kraji. Problém se týká ocenění  pozemku   v  Praze. Předpoklad: 1. Jedná se o pozemek  v  obci, která má ceno v ou mapu a oceňo v aný pozemek je  v e skupině s  v yznačenou cenou. 2. Pozemek je dle skutečnosti zahradou u rodinného domu. Přístup na pozemek je pouze přes zasta v ěný pozemek s rodinným domem. 3. Sta v ební pozemek a zahrada nemají stejného  v lastníka. 4. Dle § 27 se oceňují sta v ební pozemky podle  cenové  mapy. Zdůrazňuji sta v ební pozemky, které jsou specifiko v ány  v  zákoně 151/1997 Sb.,  v  § 9 - členění pozemků.  V  tomto § jsou sta v ebními pozemky kromě jiných podle písmena a) odsta v ec 2 pozemky charakteru zahrady a ostatní ploch, které t v oří Jednotný funkční celek se sta v bou a pozemkem e v ido v aným  v  KN  v  druhu  pozemku  zasta v ěná plocha a nád v oří a jsou  v e  v lastnict v í stejného subjektu. Dotaz k problematice: Pokud není pozemek  v  souladu s § 9 zákona sta v ebním pozemkem (není splněno  v lastnict v í), oceňuje se pozemek dle § 27  v yhlášky. Předem děkuji za odpo v ěď. Zdeněk Tomíček Předseda sekce KSZ Region Ještěd Liberec Odpo v ěď: Podle sta v ebního zákona  v  zasta v ěném území obce mohou být pouze zasta v ěné pozemky a zasta v itelné plochy. Jsou to tedy pozemky, na kterých lze umístit sta v bu, pokud tam už nestojí. pokud by pozemek nebyl  v   cenové   mapě , oceňo v al by se jako funkční celek podle § 32/2. Ocenění je stejné jako u JFC, má stejné  v yužití. Podle ustano v ení § 9 zákona o oceňo v ání majetku se pozemek ocení násobkem  v ýměry  pozemku  a ceny za m2 u v edené  v   cenové   mapě , kterou  v ydala obec. Znalci nepřísluší rozhodo v at o tom, zda obec zahrnula pozemek do  cenové  mapy oprá v něně či neoprá v něně. Toto rozhodo v ání přísluší pouze obci a proto při pochybnostech o oprá v něnosti zařazení  pozemku  do  cenové  mapy obce musí znalec postupo v at podle § 27 odst. 4  v yhlášky. S pozdra v em Ing.  V lasta Scholzo v á  v edoucí oddělení Legislati v a a metodika oceňo v ání majetku Problematika pojmu ob v yklá  cena  při ocenění pro Státní pozemko v ý úřad je  v yjasněna no v elou zákona č.503/1997 Sb. Dne 10.9.2013  v yšla  v e sbírce zákonu no v ela č.280/2013 Sb., která mění zákon č.503/2012 Sb. s účinnosti od 1.10.2013. Podstatnou změnou je čl.1 odst. 11, který zní:  V  § 12 se na konci odsta v ce 3 doplňují  v ěty „To neplatí  v  případě, kdy se zemědělské pozemky nacházejí  v  zasta v itelné nebo zasta v ěné ploše obce.  V  tako v ém případě se zemědělské pozemky pře v ádí za cenu ob v yklou.“. Tedy  cena  ob v yklá bez odkazu na zákon 151/1997 Sb. ani odkaz na jeho pro v áděcí  v yhlášku.  V edení SPÚ se rozhodlo, že  v  této sou v islosti bude od účinnosti no v ely  v yžado v at "tržní ocenění" pozemků i  v  případě § 14 a § 20 zákona 503/2013 Sb. Spolu s Ing. Tomíčkem jsme se zúčastnily jednání na SPÚ  v  Praze zejména z dů v odu, aby zadání objedná v ek bylo pro znalce jednoznačné. Zá v ěr jednání je dohoda, že smlu v ní znalci obdrží od 1.10.2013 jasnou objedná v ku s požada v kem na ocenění  pozemku   v  úro v ni ob v yklé ceny. Tedy, bez jakéholi v  požada v ku na ocenění dle 151/1997 Sb (natož na pro v áděcí  v yhlášku), které by bylo matoucí a nejednoznačné.  V edení SPÚ  v zalo od nás na  v ědomí, že  v  případě některých lokalit a některých druhů pozemků bude problematické jednoznačně pro v ést odhad pouze ceny ob v yklé. Předpokládám na úro v ni naší sekce znalců regionu Liberec odborný seminář pro smlu v ní znalce, abychom se sjednotili na postupu pro  v ypraco v ání tohoto typu posudků. Josef Sla v íček Ocenění  pozemku  podle  cenové  mapy. Pozemek zahrady není podle § 9 odst.1a)2 sta v ebním pozemkem (není splněno  v lastnict v í). Pozemek zahrady je podle § 9 odst.1a)1 sta v ebním nezasta v ěným pozemkem určeným k zasta v ění územním plánem. Z tohoto dů v odu se ocení podle  cenové  mapy § 27. Zdeněk Bartoš Ocenění  pozemku  dle  cenové  mapy Mám na  v ěc trochu jiný názor než kolega Bartoš. přesné znění části zák.151/1997 Sb: ..... "§ 9 Členění pozemků (1) Pro účely oceňo v ání se pozemky člení na a) sta v ební pozemky, kterými jsou 1. nezasta v ěné pozemky e v ido v ané  v  katastru nemo v itostí  v  jednotli v ých druzích pozemků, které byly  v ydaným územním rozhodnutím22), regulačním plánem23),  v eřejnoprá v ní smlou v ou nahrazující územní rozhodnutí24), nebo územním souhlasem25) určeny k zasta v ění; je-li z v láštním předpisem stano v ena nej v yšší přípustná zasta v ěnost  pozemku , je sta v ebním pozemkem pouze část odpo v ídající přípustnému limitu určenému k zasta v ění," ..... POZOR : to že pozemek zahrady se  v  územním plánu nachází  v  zasta v itelné ploše ještě neznamená, že se jedná o sta v ební pozemek. Definice sta v ebního  pozemku  zákona o oceňo v ání majetku dle § 9 odst.(1)a 1. je rozšířená definice sta v ebního  pozemku   v e sta v ebním zákonu č.183/2006 Sb. A zasta v itelná plocha není ještě sta v ební pozemek, tedy  v ymezený a určený k umístění sta v by. Zá v ěr: Pozemek zahrady  v e funkčním celku u RD jiného  v lastníka skutečně nelze ocenit dle platné  cenové  mapy, ale pouze dle § 32 příslušné pro v áděcí  v yhlášky zákona č.151/1997 Sb. Bohužel, např. při prodeji  v lastníku zahrady  v lastníku RD ocením dle § 32  v yhlášky a druhý den, kdy se  v lastník RD a  pozemku  stane i  v lastníkem zahrady musím stejný pozemek ocenit dle  cenové  mapy. Nemá žádný smysl zde hledat nějakou logiku či  v azbu k trhu s nemo v itostmi. Mimo jiné i proto např. mezinárodní oceňo v ací standardy zařazují ocenění dle zákona č.151/157 Sb. do standardu č.2, tedy netržní typ ocenění. Josef Sla v íček Narazila jsem na tuto situaci - pozemek  v eden  v  KN  v  druhu tr v alý tra v ní porost je platným územním plánem obce  v ymezen jako plocha  v eřejného prostranst v í - komunikace. Pozemek je tedy určen územním plánem k zasta v ění inženýrskou sta v bou § 9 odst. 4  v yhlášky  v e znění 199/2014.  V e  v yhlášce  v e znění 441/2013 do 1.10.2014 nebyl problém - tehdy § 9 odst. 3 říká "....... je  cena  určená podle § 4  v ynásobená koeficientem 0,30.....".  V e znění od 1.10.2014 (199/2014) je  v šak  v  § 9 odst. 4 u v edeno ".......je  cena  určená podle § 4 odst. 1,  v ynásobená koeficientem 0,30.....". Tady nasá v á problém, že nelze použít § 4 odst. 3 a pozemek ocenit jako komunikaci. Došla jsem k zá v ěru, že při použití § 4 odst. 1  v  indexu polohy dám druh hla v ní sta v by - inženýrské sta v by, a pozemek ocením takto. Protože je mě trochu di v né proč to bylo do no v ely  v yhlášky takto doplněno, prosím kolegy, kteří se s touto situací setkali, o jejich názor jak tyto pozemky ocenit. Trochu to postrádá logiku, protože oceňujeme jinak, než kdyby ta komunikace již existo v ala a popřípadě na ni bylo  v ydáno územní rozhodnutí. I v a Bryknaro v á i.bryknaro v a@seznam.cz Dobrý den kolego v é, do v oluji si se na  v ás obrátit s následujícím problémem při ocenění  pozemku . Předpoklad a  v stupní informace: 1. Jedná se o pozemek  v  obci, která má ceno v ou mapu a oceňo v aný pozemek je  v e skupině s  v yznačenou cenou. 2. Pozemek je dle skutečnosti zahradou u rodinného domu. Přístup na pozemek je pouze přes zasta v ěný pozemek s rodinným domem. 3. Sta v ební pozemek a zahrada nemají stejného  v lastníka. 4. Dle § 27 se oceňují sta v ební pozemky podle  cenové  mapy. Zdůrazňuji sta v ební pozemky, které jsou specifiko v ány  v  zákoně 151/1997 Sb.,  v  § 9 - členění pozemků.  V  tomto § jsou sta v ebními pozemky kromě jiných podle písmena a) odsta v ec 2 pozemky charakteru zahrady a ostatní ploch, které t v oří Jednotný funkční celek se sta v bou a pozemkem e v ido v aným  v  KN  v  druhu  pozemku  zasta v ěná plocha a nád v oří a jsou  v e  v lastnict v í stejného subjektu. Dotaz k problematice: Pokud není pozemek  v  souladu s § 9 zákona sta v ebním pozemkem (není splněno  v lastnict v í), oceňuje se pozemek dle § 27  v yhlášky. Zdeněk Tomíček Zdra v ím kolegy, odpo v ěď MF mi případá jako z pohádky o chytré horákyni.  V  jedné  v ětě znalci nepřísluší rozhodo v at o charakteru  pozemku  pro účely ocenění,  v  druhé  v ětě odkaz na  v yhlášku, jak to má udělat a zdů v odnit. Jedná se o systémo v ý problém, na který by MF mělo dát jednoznačnou odpo v ěď. Pokusil jsem se graficky problematiku rozebrat  v  příloze příspě v ku. Aby to nebylo jednoduché, narazil jsem při tom na další "špek", a to  v  § 32 odst.(1) - Pozemky a jejich části, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona prokazatelně nejsou pozemky sta v ebními, ale jsou zahrnuty do platného regulačního plánu jako pozemky určené k zasta v ění ...... se ocení cenou podle § 28 odst. 2 nebo 6 a  v ynásobí se koeficientem 0,30 ...... Asi jsem chyběl na nějakém školení, ale toto je jednoznačně definice sta v ebního  pozemku  a ocení se dle § 28 odst.3. Prosím o opra v u, pokud se mýlím. Naštěstí je regulačních plánů minimum, takže se s tím málokdy setkáme. A jen poznámka na okraj k odpo v ědi MF na dotaz Ing. Tomíčka - ne  v ždy lze na  v šechny pozemky  v  zasta v itelné ploše pohlížet jako pozemky, na kterých lze umístit sta v bu. Na tako v ém  pozemku  je pouze přípustná sta v ba za zákonem naprosto jasně daným způsobem. A do té doby nejsou dle zákona č151/1997 po v ažo v ány za pozemky sta v ební a jsou zařazeny do § 32 jako jiné pozemky. Josef Sla v íček P.S. Doporučení pro slabé po v ahy-  v yhnout se ocenění dle  cenové  mapy, nebrat ocenění  pozemku   v  území  v ymezeném regulačním plánem a odmítnou práci na ocenění zemědělského  pozemku , který je předmětem územního nebo sta v ebního řízení podle sta v ebního zákona .... atd. JEN OKRAJO V Ě K NÍŽE U V EDENÉ DISKUZI, KTEROU JSEM DNES ČETLA, (netýká se ceno v ých map, s těmi nemám zkušenosti, ty jsem neřešila), ale jen  v šeobecně k jedné odpo v ědi u v edené níže - cituji "...." "Podle sta v ebního zákona  v  zasta v ěném území obce mohou být pouze zasta v ěné pozemky a zasta v itelné plochy. Jsou to tedy pozemky, na kterých lze umístit sta v bu, pokud tam už nestojí. " z praxe mohu u v ést, že  v ždy tomu tak není, postup  v ymezení zasta v ěného území obce stano v uje sta v ební zákon, od v íjí se od "intra v ilánu" což je zasta v ěné území k roku 1966 a zde  v  oddobí od roku 1966 mohly nastat  v  území zásadní změny, ale zpraco v atel územního plánu tuto zásadu musí respekto v at, i když se stala při  v ymezo v ání intra v ilánu chyba nebo za období od roku 1966 území doznalo podstatných změn. Znám územní plány, kde jsou nezasta v ěné a nezasta v itelné plochy (druh  pozemku  ostatní plocha)  v e  v ymezeném "současně zasta v ěném území" i "zasta v ěném území", někdy se i  v ymezí plocha zahrad u níž regulati v  nepřipustí sta v by..... - (mimo jiné nastá v á i problém např. při nemožnosti použití § 32 odst.4  v  ZÚ)....... Měnit "intra v ilán" je složité, zde se snad jednou dočkáme, že metodika  v ymezo v ání zasta v ěných území bude "moudřejší" ???? to jen na "okraj",protože diskuze byla spíše zaměřena na  cenové  mapy J.D. odpo v ěď: 1) Problematika byto v ých a nebyto v ých jednotek - dle NOZ jsou jednotky upra v eny souběžně  v e d v ou prá v ních režimech - jednak se zacho v á v á pů v odní režim dle zákona 72/1994 Sb. a  v  e v idenci KN jsou i takto zapsány. Bude tomu i nadále, pokud  v lastnící nezmění prohlášení  v lastníka  v  režimu NOZ. KN sám o sobě není oprá v něn zápisy měnit činit tak nebude.  V edle toho budou od 1.1.2014  v znikat jednotky dle NOZ (no v ým prohlášením, smlou v ou o  v ýsta v bě, změnou prohlášení ....), které tak budou zapsány  v   v yznačeny  v  e v idenci KN. POZOR - jednotka dle NOZ je  v ěcí nemo v itou (byt a podíl na společných částech nemo v ité  v ěci jsou  v zájemně spojené a neoddělitelné). Co se týče ocenění (Jak ocenit podle  v yhl.č. 441/2014 Sb. byto v é a nebyto v é jednotky ?), tato "d v oukolejnost" je řešena  v  § 52  v yhl. č.441/2013 Sb: „Ustano v ení této  v yhlášky o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebyto v ý prostor, které jsou  v ymezeny podle zákona o  v lastnict v í bytů jako jednotka, spolu se s nimi spojeným spolu v lastnickým podílem na společných částech domu, a pokud je s nimi spojeno  v lastnict v í k  pozemku , tak i spolu se spolu v lastnickým podílem na tomto  pozemku .“ 2) Problém s oceněním nemo v itosti, kde je  v  celku (poznámka: ZOM zná pouze pojem jednotný funkční celek)  v íce hla v ních sta v eb. Problém je  v  neexistenci definice pojmu hla v ní sta v ba. Jedná se o dlouhodobou praxí ustálený  v ýraz, zejména  v e spojení se sta v ebním zákonem. „Sta v ba hla v  v ždy sou v isí s funkčním určením sta v ebního  pozemku  a další sta v by souboru sta v eb jsou buď podmiňující nebo doplňko v é, které se sta v bou hla v ní s v ým účelem a umístěním sou v isejí, a které zabezpečují funkčnost sta v by hla v ní (její uži v atelnost) nebo doplňují základní funkci sta v by hla v ní.“ (Citace z Metodického doporučení odboru sta v ebního řádu Ministerst v a pro místní roz v oj). Definice JFC dle zákona č.151/1997 Sb. „Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky  v  druhu  pozemku  zahrady nebo ostatní plochy, které sou v isle na v azují na pozemek e v ido v aný  v  katastru nemo v itostí  v  druhu  pozemku  zasta v ěná plocha a nád v oří se sta v bou, se společným účelem jejich  v yužití.  V  jednotném funkčním celku může být i  v íce pozemků druhu  pozemku  zasta v ěná plocha a nád v oří.“ Z definice JFC jednoznačně  v yplý v á jeden účel  v yužití  v  JFC, nemůže zde být  v íce hla v ních sta v eb. Bohužel „Komentář MF ČR k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4“  v  odst.5) určuje postup pro ocenění  pozemku  (POZOR - nikoli v  sta v by), kde předpokládá  v  JFC  v íce hla v ních sta v eb, pro které nelze určit jeden účel užití. To je ale  v  rozporu z definicí  v  ZOM. Dle mého názoru se  v  tom případě nejedná o JFC, ale o jednotli v é pozemky (nebo pozemek) s  v íce sta v bami rozdílného  v yužití. Tyto sta v by by se tedy logicky měly ocenit rozdílným koeficientem pp.  V  příloze č. 3, tabulka č. 3 a 4“ je znak č.1 naz v án „Druh a účel užití sta v by“, ale matoucí je zde popis pásma „Druh hla v ní sta v by  v  jednotném funkčním celku“. Podle popisu ale nemohu z ocenění  v yloučit sta v ební pozemky s jednou nebo  v íce sta v bami, které net v oří žádný funkční celek. Řešení 2a): Pozemek tedy ocením dle „Komentáře MF ČR k určení indexu polohy podle přílohy č. 3, tabulka č. 3 a 4“ odst.4, příp.5). Jednotli v é sta v by ocením příslušným koeficientem pp dle jejich skutečného účelu užití. Řešení 2b): Pokud se jedná o soubor pozemků s  v íce hla v ními sta v bami (např.  v ětší to v ární areál), lze  v e  v ětšině případů  v ymezit několik JFC (tedy  v ždy hla v ní sta v bu a k tomu příslušný soubor pozemků), každý s jiným společným účelem jejich  v yužití. Oceňo v ací software NemKalk umí oba typy  v ýpočtů řešit jednoduše a elegantně přímo  v e formuláři sta v eb, není třeba kompliko v at  v ýpočty nějakým zadá v áním dalších částí posudku. Naše diskusní fórum neslouží k řešení případných nedostatků jiných oceňo v acích software. Snad je odpo v ěď  v yčerpá v ající i přes existující rozpory mezi ZOM a jeho pro v áděcí  v yhláškou. Josef Sla v íček Jak ocenit podle  v yhl.č. 441/2014 Sb. byto v é a nebyto v é jednotky. Zjistila jsem že KÚ  v  okolí mají  v  e v idenci jen zápisy podle zákona o  v lastnict v í bytů. Z KÚ ,praco v iště Ha v líčků v  Brod mi dokonce sdělil, že ne v í o tom, že by měli pro v ádět změny  v  e v idenci . Podnět k no v ému zápisu spolu v lastnického podílu by musel  v ycházet z no v ého prohlášení  v lastníka. Problém s oceněním nemo v itosti, kde je  v  celku  v íce hla v ních sta v eb. Podle programátora PLUTO-OLT je možné na začátku posudku zadat části posudku , ale  v  různých částech kú, nasta v it ceny pozemků a doplnit  v  těchto částech sta v by, které se na pozemcích nachází. Zajímal by mě názor  v áš názor, protože už mám požada v ek na toto ocenění. Děkuji, s pozdra v em  V aněčko v á. Znalec Pa v el Rejn Páto v a 777 470 01 Česká Lípaokres Česká Lípatelefon: 487523353 - pe v na linka, 604848514 - mobil. e-mail: rkrejn@seznam.cze-mail: rkrejn@seznam.czPro v ádění znaleckých posudků (odhadů) nemo v itostí - pozemků ( v četně lesů, polí, zahrádek aj.) a příslušenst v í, domů, bytů, chat, chalup, hal, skladů, rybníků,  v ěcných břemen atd. Dále pro v ádíme sprá v u S V J (Společenst v í  v lastníků byto v ých jednotek - zejména účetní práce, zajišťo v ání opra v  společných částí domů po dohodě s  v ýborem S V J. Kontakt pí. T v rdíko v á, Antošo v á - stejné číslo na pe v nou linku
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.152