Aktuality
close.png, 1,5kB

Vážené kolegyně a kolegové,
prosím o Vaše další náměty a připomínky do pondělí, aby to Zdeněk Tomíček mohl zpracovat a zaslat dalším spolkům pro celostátní jednání v příštím týdnu.
Děkuji, Slavíček

Výchozí teze pro spolupráci znaleckých a expertních spolků
Současný stav komunikace znaleckých a expertních organizací zejména vůči orgánům státní moci je velmi omezený a roztříštěný.
Výhodou by měl být společný postup spolků a shoda na základních řešeních jednotlivých problémů.
Nabízí se dvě základní formy spolupráce -
a) Forma volné spolupráce pomocí deklarace, prohlášení a pod.
Ta se hodí jednorázově, někdo ji musí organizovat a je často zdlouhavá

b) Forma organizovaná na základě zákona – např. zastřešující spolek,
Jedná se o výhodnější formu, organizovanou, schopnou relativně rychle reagovat na vzniklou problematiku (nový zákon o znalcích apod.)
Následující teze zahrnují stručně pouze problematiku bodu b)
- V nejbližší možné době založit dobrovolný „Zastřešující spolek“, který by byl společenstvím sdružujícím pouze profesní spolky znalců, jejichž členové jsou osoby zabývající "se znaleckou činností v jakýchkoliv oborech ve smyslu zákona o znalcích a tlumočnících nebo expertizní činností všech oborů.
- Každý člen (spolek) spolek by vyslal pouze jednoho zástupce, při hlasování jeden hlas.
- Zásadní rozhodnutí by muselo být přijato mni. 80 % hlasů.
- Orgánem je tříčlenné představenstvo (předseda a dva místopředsedové), jednají s orgány státní správy ve věci delegované problematiky, zastupují spolek navenek..
- Rotační princip představenstva, tj. volby jednou za 1-2 roky, max. dvě volební období.
- Delegovaná problematika by byl pouze jeden odsouhlasený okruh (např. nový zákon, nebo odměny nebo jiná problematika )
- Činnost každého svého člena by si jednotlivé spolky financovaly sami, přímé společné náklady (právní apod.) by se odsouhlasily – nutno dopracovat.
- Pro komunikaci mezi spolky vytvořit zjednodušenou verzi webu, využít např. platformu Spolku soudních znalců ČR.
- Jako druhá úroveň spolupráce se nabízí výměna zkušeností mezi spolky (přednášky, semináře, celoživotní vzdělávání, různé databáze, etický kodex apod.)
Cílem tedy je zachovat svobodu jednotlivých spolků a sdružení, ale zároveň schopnost navrhovat a řešit problémy přesahující možnosti jednotlivých spolků. Mít k dispozici jednoduchý a operativní orgán, schopný mluvit a jednat za většinu znaleckých profesí.
Pro námět pro další diskuzi zpracoval:
Josef Slavíček
V Liberci, 9.11.2018

Informace o spolku

Spolek soudních znalců České republiky


Informace o spolku, kontakt na výbor spolku, redakční rada webu

Dobrý den vážený návštěvníku našich webových stránek,           

   Dovolte mi, abych Vás jménem výboru Spolku soudních znalců České republiky (vzniklý z původních členů Komory soudních znalců, o.s. – sekce stavebnictví, region Ještěd) jednak pozdravil a seznámil Vás se záměrem našich www stránek, které jste právě otevřeli. Máme z toho upřímnou radost a děkujeme Vám za Váš zájem. Chtěl bych Vám sdělit, co lze od jejich obsahu očekávat.

Ing. Zdeněk Tomíček - předseda výboru spolku.

 

Název:

Spolek soudních znalců České republiky,

se sídlem Údolní 422/20, Liberec XIV-Ruprechtice,

460 14 Liberec

IČO: 04619251
Právní forma: Spolek
Datum vzniku:24.12.2015

(původní sekce KSZ ČR fungovala od 4. května 1990)Historie:

Původní Sekce region Ještěd vznikla v roce 1990 ustavující Valnou hromadou. Byla samostatnou organizační složkou Komory soudních znalců ČR a jejími členy byli znalci z okresů Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec a částečně z okresu Děčín. Hlavní zaměření našich členů je v oblasti oceňování nemovitostí popřípadě v oblasti stavebnictví. V ostatních oborech a odvětvích byla organizace znalců zajišťována celostátně.

Od svého vzniku bylo zájmem všech dosavadních výborů hájit zájmy svých členů a rozvíjet jejich odbornou způsobilost.

V roce 2015 byla činnost sekce ukončena a byla zřízena následnická organizace - Spolek soudních znalců České republiky

 

Posláním spolku

 

 • podpora, ochrana a zvyšování profesionální úrovně svých členů pro výkon znalecké činnosti
 • zastupování zájmů svých členů vůči státním orgánům a dalším organizacím a spolupráce s těmito orgány a organizacemi
 • dbá na řádný výkon činnosti svých členů, na jejich profesionální a etickou úroveň
 • dohlíží na dodržování etického kodexu schváleného valnou hromadou spolku
 • shromažďování a šíření poznatků ze znalecké činnosti pro potřebu svých členů
 • přenášení poznatků z odborných seminářů z oblasti oceňování do výkonu znalecké činnosti členů spolku
 • sjednocování odborných stanovisek svých členů formou odborných diskuzí
 • usměrňuje činnost svých členů v souladu s právními normami platnými v ČR v oblasti znalecké činnosti
 • zajišťovat svým členům metodické, poradenské a konzultační služby
 • spolupráce s orgány státní správy při tvorbě závazných právních předpisů v oblasti znalecké činnosti
 • poskytování základních informací o činnosti svých členů
 • zabezpečuje spolupráci s jinými znaleckými institucemi
 

Podmínky členství:
Členem Spolku soudních znalců České republiky se může stát každý znalec, jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Přihlášku znalec podává příslušné sekci podle svého oboru a specializace, případně podle místa svého působení.


V případě zájmu o členství, zde si prosím stáhněte formulář registrační karty ve formátu PDF.
Vyplněné evidenční karty zašlete 2x na adresu předsedy sekce. Sekce Vám zašle další informace a složenku (případně č.bank.účtu) na úhradu členských příspěvků. Členské příspěvky byly poslední valnou hromadou stanoveny na 1000,- Kč/rok .

Sídlo

Spolek soudních znalců České republiky
Údolní 422/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec


Kontakt
prostřednictvím webové stránky dotazy a informace nebo přímo na členy výboru, uvedené níže.


Výbor spolku
Mezi jednotlivými valnými hromadami spolku řídí jeho činnost volený výbor.
Volba výboru je vždy na volební období 3 let.
V současnosti řídí sekci od roku 2015 do roku 2018 sedmičlenný výbor v následujícím složení:

Ing. Zdeněk Tomíček - předseda výboru sekce (člen výboru za okres Liberec)
adresa: Údolní 422/20 460 14 Liberec
telefon: 485115062-64 777263988
e-mail: z.tomicek@volny.cz
Josef Slavíček - místopředseda výboru sekce (člen výboru za okres Liberec)
adresa: 8.března 21/13 460 05 Liberec
telefon: 728149490
e-mail: onera@volny.cz
Zdeněk Bartoš - člen výboru za okres Semily
adresa: 1.máje 1166 511 01 Turnov
telefon: 481323774, 602626276
e-mail: z.bartos@tiscali.cz
Ing. Jan Pilař - člen výboru za okres Jablonec na Nisou
adresa: 1.máje 4023/62 466 04 Jablonec n.N.
telefon: 603230826
e-mail: pilar@jablonec.org
Ing. Zdeněk Miller - člen výboru za okres Jablonec na Nisou
adresa: Mlýnská 1279/46 466 02 Jablonec nad Nisou
telefon: 483 71 33 22, 602 433 451
e-mail: miller@millerovi.cz
Zdeněk Müller - člen výboru za okres Děčín (oblast Rumburk, Varnsdorf)
adresa: Zimní 1968 407 47 Varnsdorf
telefon: 412 372 574, 727 948 946
e-mail: muller-mi@volny.cz
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.074