Spolek soudních znalců České republiky


ETICKÝ KODEX SOUDNÍHO ZNALCE

Převzato z Komory soudních znalců ČR – sekce stavebnictví Brno


 

Dokument, který byl schválen členskou základnou usnesením Valné hromady dne 27.3.1999 Komory soudních znalců České republiky sekce stavebnictví region Ještěd o.s.

Tento kodex obsahuje etické a profesní zásady, kterými se řídí znalec při své činnosti.

 

1) VZTAH KE SPOLEČNOSTI

 

 • Znalec při své práci chrání zájmy veřejné, prosazuje zvyšování profesionální úrovně znaleckých posudků, plně využívá svého vzdělání a praxe v oboru, je společensky bezúhonný a zadané zpracování vykonává s vědomím plné zodpovědnosti za jeho výsledky.
 • Znalec je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných zákonů, nařízení a norem.

 

2) VZTAH KE KLIENTOVI

 

 • Znalec ochraňuje zájmy svého klienta, podřizuje svůj osobní zájem zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu zájmů, je povinen o tom neprodleně klienta vyrozumět a případně od zakázky odstoupit.
 • Jednání znalce s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být použity při jiném odhadu nebo činnosti bez jeho souhlasu. O skutečnostech týkajících se klienta zachovává znalec mlčenlivost.
 • Znalec vykonává práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu znaleckého posudku. Znalec odpovídá za škody způsobené klientovi, případnou chybu nebo omyl bezodkladně napraví.
 • Znalec má nárok na přiměřenou odměnu za provedené úkony, dohodu o výši honoráře, termínu realizace uzavře s klientem před zahájením prací na znaleckém posudku.
 • Znalec nesmí bez předchozího souhlasu klienta pověřit zpracováním zakázky jiného znalce. Může však s jeho vědomím přibrat další odborné konzultanty resp. zadat formou subdodávky ty části znaleckého posudku, které jsou mimo obor jeho specializace. Nezbavuje se však odpovědnosti za koordinaci a řízení v průběhu zpracování jakož i za konečné znění znaleckého posudku.
 • Znalec nesmí zpracovávat znalecké posudky v oboru resp. odvětví, pro nějž nemá oprávnění. Pokud je zadaný případ nad jeho síly a schopnosti, doporučuje se navrhnout jiného odborníka.

 

3) VZTAH K PROFESI
 

 • Znalec při výkonu své činnosti dbá na dodržování společenských a etických pravidel a musí se vyvarovat takových způsobů jednání, které by ohrozily nebo znevážily profesi soudního znalce ve společnosti.
 • Znalec soustavně zvyšuje svou odbornou úroveň, nelituje finančních prostředků a času na opatřování a studium odborné literatury a časopisů. Opatřuje znalecký posudek podpisem a razítkem – tím přebírá odpovědnost za odbornou úroveň a kvalitu dokumentu.
 • Znalec nepřijme zakázku neslučitelnou se slibem znalce a s jeho etickou odpovědností a pokud možno se vyhýbá zpracování znaleckých posudků v těch případech, u kterých může vzniknout námitka podjatosti.
 • Znalec provádí místní šetření po předchozí přípravě s cílem získat maximum informací na místě samém a odchází z místa teprve tehdy, když jsou všechny zdroje vyčerpány. Znalec si provádí řádnou dokumentaci místního šetření a pokud to okolnosti vyžadují, dokládá fotografickou dokumentaci. Věnuje maximální pozornost zpracování nálezu jako první a velmi důležité části znaleckého posudku.

 

4) VZTAH KE KOLEGUM ZNALCUM

 

 • Znalec se vyvaruje při své činnosti úmyslného přímého i nepřímého poškození svého kolegy, neodmítne mu požadavek na konzultaci, přičemž konzultace většího rozsahu se rozumí za úhradu. Znalec je povinen uvádět ve znaleckém posudku jakoukoliv změnu konzultantů.
 • Znalec oznámí kolegovi, že provádí protiposudek resp. revizní posudek a vyžádá si eventuální vysvětlení k danému případu. Přitom uvážlivě posuzuje skutečnosti jaké podklady byly předchozímu zpracovateli dány k dispozici a k jakému účelu mu bylo přesně formulováno zadání.
 • Znalec se vyvaruje poškozování svých kolegů nepřiměřenými nabídkami pokud se týká výše honoráře.

 

5) VZTAH KE KOMOŘE

 

 • Znalec je povinen platit členské příspěvky v termínech a výši schválené Valnou hromadou sekce KSZ, má právo využívat všechny placené a neplacené služby poskytované komorou.
 • Znalec má povinnost oznámit Komoře údaje o své osobě, které mají vliv na výkon znalecké činnosti, Komora je povinna reagovat na každý podnět znalce.
 • Komora zachází s údaji o svém členu jako s důvěrnými a nesmí je bez souhlasu poskytnout dalším osobám. Komora smí pouze bez souhlasu sdělit jméno znalce, obor či specializaci a kontaktní adresu.
 • Znalec má právo na smírčí řízení při sporu s jiným znalcem před výborem sekce KSZ a podporu odbornou resp. právní při sporu s osobou jinou (fyzickou nebo právnickou).
 • Komora má povinnost vést neprodleně proti svému členovi disciplinární řízení při závažném porušení tohoto morálního kodexu


Za použití různých pramenů a připomínek
v průběhu schvalování sestavil a navrhl:
Ing. Buchta – jednatel výboru KSZ sekce stavebnictví Brno

 

 

Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.042