Spolek soudních znalců České republiky


Stanovy Komory soudních znalců České republiky, o. s.

Část I
Úvodní ustanovení

Komora soudních znalců České republiky, o. s. (dále jen "Komora") je dobrovolnou organizací sdružující znalce všech profesí jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb. v platném znění, nebo zákona jej nahrazujícího, k činné účasti na všestranném rozvoji znalecké činnosti. Úkolem komory je prosazovat a obhajovat profesní zájmy znalců ve vztahu k státním orgánům a k ostatním právním subjektům. Jako nepolitická organizace se komora chce podílet na vypracovávání a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znaleckých oborů a dalších předpisů souvisejících se znaleckou činností, včetně podpory etických a morálních zásad znalecké činnosti. Komora se bude snažit prosazovat zlepšení ekonomického a sociálního postavení znalců a komunikovat s orgány a s organizacemi v návazných oborech, jakož i spolupracovat s vyššími státními orgány jako jeden z jejich vrcholných poradních subjektů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Název a sídlo


Název organizace: Komora soudních znalců České republiky, o. s. (KSZ ČR, o. s. – dále jen „Komora“)
Sídlo komory: 190 00 Praha 9, Prosecká 74

 

Článek 2

Právní poměry

 1. Členství v komoře je otevřené pro všechny znalce (fyzické i právnické osoby) České republiky uvedené v příslušných seznamech Ministerstva spravedlnosti ČR.
 2. Právní subjektivitu má Komora jako celek a jednotlivé sekce komory.

Článek 3

Územní působnost

 

Komora vyvíjí svou činnost na území České republiky, přitom územně spolupracuje i se zahraničními profesními sdruženími s podobnou strukturou a zaměřením.

 

Článek 4

Činnost komory

 

V zájmu plnění úkolů a cílů uvedených v úvodním ustanovení vyvíjí komora výchovnou a informační činnost. V souladu s platnými právními předpisy vyvíjí i činnost vydavatelskou, nakladatelskou, pedagogickou a organizační zaměřenou na výchovu, vzdělávání a informovanost svých členů.

Část II
ČLENSTVÍ V KOMOŘE, PRÁVA a POVINNOSTI ČLENŮ

Článek 5

Podmínky a vznik členství

 1. Členství v komoře je dobrovolné a platí na celém území České republiky, v rámci udělení čestného členství i u zahraničních členů partnerských organizací.
 2. Členem komory může být každý znalec jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. v platném znění nebo zákona jej nahrazujícího, který souhlasí s úkoly a s cíli komory vyjádřenými v úvodním ustanovení stanov a hodlá je uskutečňovat v plném rozsahu.
 3. Uchazeč o členství podává členskou přihlášku podle své odbornosti výboru té sekce (výborům těch sekcí), v níž (v nichž) hodlá vyvíjet činnost. Výbor sekce rozhodne o přijetí za člena komory do tří měsíců od doručení přihlášky. V případě nepřijetí má uchazeč právo odvolat se do jednoho měsíce prostřednictvím výboru sekce k valné hromadě, která o odvolání rozhodne na svém nejbližším zasedání. Výbor sekce informuje představenstvo komory prostřednictvím sekretariátu představenstva komory o přijetí člena.

Článek 6

Práva a povinnosti členů


 

 1. Člen komory má právo:
  • volit a být volen do orgánů komory,
  • podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění cílů a úkolů komory,
  • konzultovat s orgány komory právní, odborné a jiné otázky související s výkonem funkce znalce,
  • být informován o všech akcích pořádaných komorou, účastnit se jich a aktivně se na nich podílet.
 2. Člen komory je povinen:
  • dbát etických a morálních zásad znalecké činnosti

  • dodržovat stanovy komory a řídit se rozhodnutími jejích orgánů

  • zaplatit zápisné,

  • platit sekci, ve které působí, každoročně do 31. března a představenstvu komory prostřednictvím jedné sekce každoročně do 30. dubna členské příspěvky.

 


Článek 7

Zánik členství
 

 1. Členství v sekci a komoře zaniká:
  • úmrtím člena,
  • odvoláním znalce orgánem, který ho jmenoval znalcem,
  • písemným oznámením člena zaslaným výboru příslušné sekce, a to dnem doručení takového oznámení; pokud je člen registrován ve více sekcích, zaniká jeho členství v komoře dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství adresovaného výboru poslední ze všech sekcí, ve kterých byl členem,
  • písemným oznámením člena adresovaným představenstvu komory nebo kterémukoliv členovi tohoto představenstva; členství v komoře zaniká dnem doručení takového oznámení; představenstvo o tom informuje příslušné sekce.
 2. Členství v sekci a komoře zaniká z důvodů závažného porušení povinností člena, a to zejména povinnosti člena podle článku 6 stanov zaplatit každoročně do konce března členské příspěvky.
 3. Členství v sekci může zaniknout rozhodnutím výboru sekce i z dalších důvodů uvedených v článku 6 bod 2 těchto stanov. Členství v komoře zaniká rozhodnutím představenstva ze stejných důvodů na základě řádně odůvodněného návrhu dozorčí rady představenstva. V případě, že k zániku členství v komoře dojde rozhodnutím představenstva, zaniká členství ve všech sekcích.

Část III
VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ a ORGÁNY KOMORY

Článek 8
Zásady vnitřního uspořádání a jednání orgánů komory 

 1. Vnitřní uspořádání komory je budováno na oborovém principu. O počtu oborů a o počtu sekcí komory rozhoduje představenstvo.
 2. Orgány komory jsou:
  • sněm, představenstvo komory, předseda představenstva komory, dozorčí rada komory,
  • valná hromada sekce, výbor sekce, předseda sekce, dozorčí rada sekce.
 3. Volené orgány komory (předseda představenstva komory, dozorčí rada komory, výbory sekcí, předsedové sekcí, dozorčí rady sekcí) jsou odpovědny za svou činnost orgánům, kterými byly zvoleny.
 4. Usnesení orgánů komory jsou závazná pro jejich členy a pro orgány jimi volené.
  Usnesení sněmu je závazné pro všechny orgány a členy komory.
  Usnesení valné hromady sekce je závazné pro všechny členy této sekce.
 5. Představenstvo komory, dozorčí rada komory, výbor sekce a dozorčí rada sekce jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů tohoto orgánu. Sněm je schopen se usnášet za přítomnosti nejméně dvou třetin řádně zvolených delegátů. Valná hromada sekce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů tohoto orgánu. Není-li na valné hromadě sekce přítomna nadpoloviční většina, koná se náhradní zasedání tohoto orgánu ve stejný den o 1 hodinu později, avšak za přítomnosti nejméně jedné třetiny všech členů sekce. Pak rozhoduje prostá většina přítomných členů. Výbor sekce je schopen se usnášet rovněž, tvoří-li součet členů tohoto orgánu osobně přítomných a vzdáleně přítomných, kteří jsou aktivně připojeni v reálném čase (on line) prostřednictvím elektronického zařízení, umožňujícího komunikaci se zajištěnou autentifikací osob a času a dále se zajištěnou autorizací výroků, zejména hlasování, nadpoloviční většinu všech členů tohoto orgánu. Valná hromada je schopna se usnášet rovněž, tvoří-li součet členů tohoto orgánu osobně přítomných a vzdáleně přítomných, kteří jsou aktivně připojeni v reálném čase (on line) prostřednictvím elektronického zařízení, umožňujícího komunikaci se zajištěnou autentifikací osob a času a dále se zajištěnou autorizací výroků, zejména hlasování, nadpoloviční většinu všech členů tohoto orgánu. Netvoří-li tento součet nadpoloviční většinu všech členů tohoto orgánu, koná se náhradní zasedání tohoto orgánu ve stejný den o 1 hodinu později, avšak za účasti nejméně jedné třetiny všech členů sekce. Pak rozhoduje prostá většina všech účastníků valné hromady.
 6. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, nestanoví-li se výslovně ve stanovách jinak.
 7. Během funkčního období může být představenstvo komory doplněno, případně rozšířeno kooptací až do počtu jedné třetiny vždy k 1. květnu aktualizovaného počtu členů představenstva. Výbory sekcí mohou být během funkčního období doplněny až do počtu jedné třetiny členů zvolených na valné hromadě.
  Dozorčí rada komory musí být bez průtahů doplněna kooptací do počtu 5 členů, pokud počet jejich členů klesne pod 5 členů. Dozorčí rady sekcí musí být bez průtahů doplněny kooptací, pokud počet jejich členů klesne pod 3 členy.
 8. Celkový počet členů představenstva, kteří doplní tento orgán komory v období mezi sněmy, musí být nižší než jedna polovina členů představenstva v den konání sněmu.
 9. Pokud se člen představenstva komory, dozorčí rady komory, výboru sekce a dozorčí rady sekce nezúčastňuje zasedání tohoto orgánu po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců alespoň v rozsahu 2/3 jejich počtu nebo pokud řádně neplní jemu svěřené úkoly, může být rozhodnutím tohoto orgánu zbaven svého členství v tomto orgánu.

Článek 9
Sněm Komory soudních znalců znalců ČR, o. s.

 1. Sněm Komory soudních znalců ČR, o. s., je nejvyšším orgánem komory.
 2. Sněm tvoří zvolení delegáti podle klíče: jeden delegát na každých započatých deset členů sekce komory.
 3. Sněm KSZ ČR, o. s.:
  • projednává a stanovuje zásadní úkoly komory ve všech oborech a oblastech činnosti,
  • přijímá a upravuje stanovy komory,
  • projednává zprávy o činnosti představenstva komory a zprávy dozorčí rady komory,
  • schvaluje výsledky hospodaření komory,
  • volí a odvolává předsedu představenstva komory,
  • volí a odvolává členy dozorčí rady komory,
  • stanoví výši zápisného a rozhoduje o výši členského příspěvku pro představenstvo komory,
  • má právo usnášet se o zániku komory.
 4. Sněm je svoláván představenstvem komory jednou za tři roky. Mimořádný sněm svolává představenstvo komory, požádá-li o to dozorčí rada komory současně s většinou všech členů představenstva nebo alespoň jedna třetina řádně registrovaných členů komory.

Článek 10
Představenstvo komory a předsednictvo komory

 1. Představenstvo komory je nejvyšším výkonným orgánem komory a zastupuje společné zájmy sekcí komory navenek.
 2. Představenstvo komory se skládá z členů komory, kteří byli do představenstva delegováni ke dni konání sněmu výbory jednotlivých sekcí. Delegace do představenstva komory není povinná pro všechny sekce, ale dává pouze možnost, aby každá sekce mohla být v představenstvu komory zastoupena. Minimální počet členů v sekci pro možnost vyslání delegáta do představenstva činí 10 členů. Počet delegovaných zástupců jednotlivých sekcí v představenstvu je každoročně aktualizován ke dni 1. května podle počtu členů sekce a zaplaceného příspěvku za příslušný kalendářní rok na účet komory, s kterým má právo hospodařit představenstvo. Jestliže sekce nepřevede příspěvek na účet komory, s kterým má podle bodu 6 tohoto článku právo hospodařit představenstvo, do 30. dubna příslušného roku, přestávají být její zástupci následujícím dnem (1. května) členy představenstva, celá sekce přestává být součástí komory a všichni členové těchto sekcí přestávají být členy KSZ ČR, o. s. Členové takových sekcí se mohou přehlásit do kterékoliv jiné sekce, která své povinnosti vůči představenstvu plní, podle vlastního uvážení.
 3. Předsednictvo komory tvoří předseda představenstva, 1. místopředseda, 2. místopředseda, místopředsedové a případně i další členové předsednictva, kteří mohou být pověřeni výkonem určité funkce. Členy předsednictva jmenuje, odvolává a případně pověřuje výkonem určité funkce předseda představenstva komory z členů představenstva komory.
 4. Představenstvo komory zasedá nejméně čtyřikrát ročně, zpravidla jednou za čtvrtletí.
 5. Představenstvo komory realizuje usnesení sněmu a na jeho základě koordinuje činnost jednotlivých sekcí.
 6. Představenstvo komory plní dále zejména tyto úkoly:
  • zajišťuje styk s ústředními správními orgány,
  • svolává sněm,
  • vede ústřední evidenci členů,
  • zajišťuje nakladatelskou a vydavatelskou činnost,
  • garantuje mezinárodní spolupráci a zajišťuje zastupování komory v mezinárodních nevládních organizacích podle oborů,
  • organizuje spolupráci s ostatními tuzemskými organizacemi, spolky a zájmovými svazy,
  • vytváří a udržuje pro členy informační systémy komory (tento úkol může ve vybraných oborech delegovat na příslušné sekce),
  • působí jako vrcholný odvolací orgán komory,
  • hospodaří s finančními a hmotnými prostředky komory a v souladu s příslušnými předpisy vytváří fondy komory, v rámci pravidel schválených sněmem rozhoduje o jejich použití,
  • zajišťuje podle potřeby dokumentační, studijní a pedagogickou činnost.
 7. Představenstvo komory má právo jmenovat čestným členem Komory soudních znalců České republiky významné osobnosti včetně těch, které nejsou jmenovány znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v platném znění nebo zákona jej nahrazujícího (např. soudce, advokáty, atd.). Tito čestní členové jsou osvobozeni od placení zápisného a členských příspěvků. Jejich evidenci vede představenstvo komory.
  O začátku a ukončení čestného členství rozhoduje představenstvo komory.
 8. Představenstvo rozhoduje o tom, které sekce jsou součástí komory, přičemž představenstvo má právo kooptace delegovaných zástupců sekcí do představenstva, kteří jsou členy sekcí, o jejichž přijetí do komory se rozhoduje po schválení těchto stanov.

Článek 11
Předseda představenstva komory

 1. Předseda představenstva, 1. místopředseda představenstva a 2. místopředseda představenstva komory zastupují komoru navenek. Předseda představenstva komory v rámci své působnosti zejména:
  • zabezpečuje realizaci usnesení představenstva,
  • zabezpečuje řídící a koordinační činnost komory,
  • svolává zasedání představenstva a předsednictva komory,
  • předsedá zasedání představenstva, předsednictva komory a sněmu, případně pověřuje řízením těchto zasedání jiného člena představenstva,
  • jmenuje a odvolává 1. místopředsedu, 2. místopředsedu, místopředsedy a případně i další členy předsednictva komory,
  • jmenuje a odvolává členy redakční rady časopisu Znalec.
 2. Předseda představenstva komory může pověřit zastupováním pro jednání v jednotlivých případech další členy předsednictva nebo představenstva.
 3. V případě, že předseda představenstva není schopen vykonávat svou funkci z vážných důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc apod.), přebírá všechny jeho pravomoci 1. místopředseda. V případě, že 1. místopředseda není schopen vykonávat svou funkci z vážných důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc apod.), přebírá všechny jeho pravomoci 2. místopředseda. V případě, že nikdo z těchto tří funkcionářů by nevykonával svou funkci, představenstvo má právo převést volbou pravomoci těchto funkcionářů na jiného člena představenstva.

Článek 12
Dozorčí rada komory

 1. Dozorčí rada komory je ústředním kontrolním a revizním orgánem komory.
 2. Dozorčí rada má 5 členů, z nichž rada volí svého předsedu, který řídí její činnost.
  Členy dozorčí rady nemohou být členové představenstva komory nebo osoby jim blízké.
 3. Dozorčí rada se ve své činnosti řídí stanovami, usneseními sněmu a příslušnými právními předpisy.
 4. Dozorčí rada se schází začátkem každého kalendářního roku po obdržení ročního přehledu hospodaření a je svolána svým předsedou také podle potřeby.
 5. Dozorčí rada podává zprávu o své činnosti sněmu.
 6. Pro usnášení rady platí čl. 8, odst. 6 s tím, že při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady nebo jím pověřeného člena rady, který předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje.

Článek 13
Sekce

 1. Sekce jsou základními organizačními jednotkami komory. Sekce vznikají podle odborností a sdružují členy z jednoho či několika zpravidla příbuzných znaleckých oborů, odvětví či specializací v příslušném územním celku.
 2. Sekce v souladu s místními podmínkami vyvíjí činnost k plnění poslání a úkolů komory. Vytváří podle potřeby a odborných zájmů svých členů skupiny, které rozvíjejí její činnost a plní úkoly v rozsahu územní působnosti sekce.
 3. Minimální počet členů sekce je 10. Vznik nové sekce musí být schválen 2/3 většinou všech členů představenstva.
 4. Sekce je povinna každoročně do 30. dubna poukázat příslušnou část členských příspěvků na účet komory, s kterým má právo hospodařit představenstvo. V případě nesplnění této povinnosti přestává být považována dnem nesplnění závazku za součást komory. Členové takové sekce se mohou přehlásit do kterékoliv jiné sekce podle vlastního uvážení.
 5. Sekce je povinna každoročně do 30. dubna zaslat představenstvu aktualizovaný seznam svých členů.
 6. Sekce může ukončit členství v KSZ ČR, o. s., na základě usnesení valné hromady sekce, usnese-li se na tom 2/3 většina přítomných účastníků valné hromady sekce.

Článek 14
Valná hromada sekce

 1. Valná hromada sekce je nejvyšším orgánem sekce. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to buď osobně, nebo vzdálenou účastí v reálném čase (on line) prostřednictvím elektronického zařízení umožňujícího komunikaci se zajištěnou autentifikací osob a času a dále zajištěnou autorizací výroků, zejména hlasování. Valnou hromadu svolává výbor sekce. Výbor sekce je povinen valnou hromadu svolat, požádá-li o to alespoň třetina členů sekce.
 2. Valná hromada volí a odvolává předsedu sekce, členy výboru sekce a členy dozorčí rady sekce. Volební období je tříleté.
 3. Valná hromada volí delegáty na sněm.
 4. Valná hromada rozhoduje o výši členského příspěvku pro sekci.
 5. Zápis z valné hromady sekce zašle její předseda na adresu sekretariátu KSZ ČR, o. s., do 30 dnů.

Článek 15
Výbor sekce

 1. Výbor sekce je výkonným orgánem sekce v době mezi valnými hromadami. Počet členů výboru určí valná hromada. Výbor však musí být nejméně trojčlenný. Výbor sekce plní úkoly uvedené v těchto stanovách, uložené valnou hromadou a sněmem. Výbor sekce vede evidenci členů sekce. V čele výboru je předseda sekce.
 2. Výbor sekce se schází podle potřeby, a to buď osobně, nebo vzdálenou účastí v reálném čase (on line) prostřednictvím elektronického zařízení umožňujícího komunikaci se zajištěnou autentifikací osob a času a dále zajištěnou autorizací výroků, zejména hlasování. Schůzi výboru svolává předseda sekce.
 3. Výbor sekce řeší problémy vzniklé v sekci a případně členů sekce. Člen má právo odvolat se do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí výboru sekce o zániku členství k valné hromadě prostřednictvím výboru sekce a v ostatních případech k představenstvu komory.
 4. Výbor sekce může zajišťovat i nakladatelskou, vydavatelskou, pedagogickou a organizační činnost.
 5. Výbor sekce hospodaří s finančními a hmotnými prostředky sekce.
 6. Na každých započatých 150 členů sekce má výbor sekce právo volit a delegovat jednoho člena výboru sekce do představenstva komory.

Článek 16
Přdseda sekce

 1. Předseda sekce zastupuje sekci navenek. V sekci zejména:
  • zabezpečuje realizaci usnesení valné hromady sekce,
  • zabezpečuje řídící a koordinační činnost sekce,
  • svolává a řídí zasedání výboru sekce,
  • předsedá valné hromadě sekce,
  • jmenuje a odvolává místopředsedu a další funkcionáře výboru sekce.
 2. V případě nepřítomnosti je předseda zastupován místopředsedou nebo jiným pověřeným členem výboru sekce.
 3. Předseda může pověřit zastupováním pro jednání v jednotlivých případech další členy výboru sekce.

 

Článek 17
Dozorčí rada sekce

 1. Dozorčí rada sekce je jejím kontrolním a revizním orgánem.
 2. Dozorčí rada volí svého předsedu a odpovídá za svou činnost valné hromadě.
 3. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve výboru sekce.
 4. Dozorčí rada sekce má minimálně 3 členy.


 

Článek 18
Oborové rady

 1. Oborové rady mohou vzniknout z vůle nejméně tří sekcí daného oboru jako poradní orgán řešící pouze odborné otázky zadané jednotlivými sekcemi zúčastněnými v oborové radě nebo představenstvem komory.
 2. Oborová rada nemá právní subjektivitu a nemůže jednat jménem komory navenek.
 3. Oborovou radu tvoří předsedové jednotlivých sekcí stejné odbornosti, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu oborové rady. Členství v oborové radě, pokud tato rada vznikne z vůle jen několika sekcí stejného oboru, není povinné pro všechny sekce tohoto oboru. Rovněž tak případná stanoviska a názory oborové rady nejsou závazná ani pro sekce, ani pro představenstvo komory.
 4. Finanční hospodaření oborové rady je dotováno výhradně členskými sekcemi.
 5. Oborová rada se schází jen podle potřeby. Schůzi svolává její předseda nebo místopředseda.
 6. Oborová rada podle požadavku sekcí může organizovat vzdělávací a poradenské akce pro členy.

Část IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19
Majetek

 1. S majetkem komory kromě majetku jednotlivých sekcí má podle článku 10 právo hospodařit představenstvo.
 2. Majetek, s kterým má podle článku 15 právo hospodařit výbor sekce, je vlastnictvím sekce.
 3. Majetek tvoří finanční prostředky, věci a majetková práva včetně práv k výsledkům duševní činnosti.

Článek 20
Oprávnění k jednání

 1. Jménem komory jedná předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda představenstva komory, a to každý samostatně.
 2. Jménem sekce jedná její předseda nebo jím pověřený člen.


 

Článek 21
Zánik komory

 1. Komora zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina účastníků sněmu. Účastník sněmu (delegát) je při hlasování o zániku komory vázán usnesením valné hromady sekce, kterou zastupuje.
 2. Po zrušení komory se provede majetková likvidace. O jejím způsobu rozhodne sněm. Likvidaci provede likvidační komise zvolená sněmem.
 3. Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku platí přiměřeně pro zánik a majetkovou likvidaci sekcí.

Článek 22

 1. Stanovy mohou být změněny pouze, pokud jsou schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných účastníků sněmu.
 2. Stanovy jsou závazné pro celou Komoru soudních znalců ČR, o. s.
  Byly schváleny sněmem konaným dne 14. října 2006.
Spolek soudních znalců České republiky

login
genet:0.077